Vroutek - CZ042.3507.4210.0236.02 - stav 2004

 1. Obec

  Vroutek

  Číslo obce PRVKUK 0236
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0236
  Kód obce 566934
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0236.02 Lužec 03173 31739
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lužec leží v údolí mezi Doupovskými horami a Rakovnickou pahorkatinou. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 365,00  375,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními objekty a ubytovacím zařízením s kapacitou 55 lůžek. Obcí protéká bezejmenný potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. V budoucnu se nepředpokládá výrazný nárůst obyvatelstva. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 25 25 26 28 - - -
   přechodně bydlící 15 15 15 15 - - -
   celkem 40 40 41 43 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lužec nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. Voda v domovních studnách neodpovídá požadavků vyhl.376/2000 sb. na pitnou vodu a jsou zde překračovány stanové limity pro obsah dusičnanů a bakteriologického znečištění. Vydatnost studní je dostatečná.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Lužec není investičně výhodné budovat nový vodovod. Navrhujeme i nadále individuální zásobování vodou z domovních studní. Zásobování pitnou vodou navrhujeme balenou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lužec nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Údlice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Lužec není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci bezodtokových jímek.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 376,0 1 376,0

  Mapa