Vroutek - CZ042.3507.4210.0236.01 - stav 2004

 1. Obec

  Vroutek

  Číslo obce PRVKUK 0236
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0236
  Kód obce 566934
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0236.01 Vroutek 18654 186546
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vroutek leží v údolí mezi Doupovskými horami a Rakovnickou pahorkatinou. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 320,00  350,00 m n. m. Jedná se o obec do 2000 trvale bydlících obyvatel s 15 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Podhora a bezejmenný potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. V budoucnu se předpokládá výstavba rodinných domků. Počet obyvatel by měl do roku 2015 mírně klesat. V obci i blízkém okolí jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 626 1 622 1 615 1 609 - - -
   přechodně bydlící 31 31 31 31 - - -
   celkem 1 657 1 653 1 646 1 640 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 598 1 598 1 598 1 598 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vroutek je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Vroutek OK-SK-LN.004 vodovodem OK-SK-LN.004.1 z VDJ Vroutek – 1 x 150 m3 (371,50 / 375,50 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 300 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobeno 98 % trvale bydlících obyvatel, 2 % trvale bydlících obyvatel jsou zásobovány individuálně domovními studnami. Voda v domovních studnách neodpovídá požadavků vyhl.376/2000 Sb. na pitnou vodu a jsou překračovány limity pro obsah dusičnanů a bakteriologického znečištění. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Navrhujeme postupnou výměnu azbestocementových potrubí. Vzhledem k nevyhovující kvalitě vody v domovních studních, navrhujeme do roku 2005 napojit obyvatel zásobované vodou z domovních studní na vodovod pro veřejnou potřebu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LN OK/1 Podbořany PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LN 003/1 Vroutek PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   894 892 889 1 609 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vroutek má splaškovou kanalizační síť K-LN.002-S.C ukončenou ČOV Vroutek s odtokem vyčištěné vody do potoka Podhora. Odpadní vody od 55 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny kanalizačním systémem na ČOV Vroutek, od 22,5 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Podbořany a od 22,5 % jsou bezodtokové jímky vyváženy na pole.

   ČOV Vroutek je mechanicko – biologická čistírna odpadních vod navrhovaná pro cca 817 EO sestává se z mechanického předčištění tvořeného ručně stíranými česlemi, lapákem písku a dále z kompaktního biologického stupně tvořeného 3 ks nádrží VHS III/k. V současné době jsou v provozu pouze 2 nádrže. Součástí ČOV jsou také dva laminátové kalojemy, provozní budova, elektrorozvodna, velín a strojovna. Způsob stabilizace kalu je aerobní. Produkce stabilizovaného kalu 878,0 m3/rok, 8,78 t/rok. Kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Žatec.

   Projektové parametry:
   Průměrný roční přítok Qr                    110 100 m3/rok
                                   m3/d l/s
   Průměrný přítok Qd                        301,6    3,5
   Počet napojených EO                    817

   Výkonové parametry rok 2002:                 m3/r l/s
   Skutečný přítok                         60 267    1,91
   Skutečný počet napojených EO                1035, (811 EO v r. 2003)

   Skutečné hodnoty znečištění:                mg/l
   BSK5      376,0
   CHSK                  613,0
   NL          205,0
   N-NH4      61,0
   Pc         16,0

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004.

   v kvalitě     mg/l „p“
   BSK5         30,0    
   CHSK         60,0            
   NL         30,0

   Vlastníkem kanalizace a ČOV jsou Severočeská vodárenská společnost a.s Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhujeme do roku 2015 stávající bezodtokové jímky zrušit a napojit na kanalizaci. V roce 2003 byla zkolaudována kanalizace PVC DN 300 dl. 190 m. Z důvodů nestability ČOV (občas kysne), navrhujeme sledování kvality přítoku.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Vroutek PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Vroutek - Luční PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Vroutek ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČSOV Vroutek - Sadová PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  329,0 0,0 329,0

  Mapa