Vroutek - CZ042.3507.4210.0236.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vroutek

  Číslo obce PRVKUK 0236
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0236
  Kód obce 566934
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0236.01 Vroutek 18654 186546
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vroutek leží v údolí mezi Doupovskými horami a Rakovnickou pahorkatinou. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 320,00 - 350,00 m n. m.  Obcí protéká potok Podhora a bezejmenný potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. V budoucnu se předpokládá mírný nárůst obyvatel. V obci i blízkém okolí jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 626 1 622 1 649 1 920 1 850 1 800
   přechodně bydlící 31 31 0 0 0 0
   celkem 1 657 1 653 1 649 1 920 1 850 1 800
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 598 1 598 1 598 1 582 1 679 1 764
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vroutek je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Vroutek OK-SK-LN.004 vodovodem OK-SK-LN.004.1 z VDJ Vroutek – 1 x 150 m3 (371,50 / 375,50 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobena většina trvale bydlících obyvatel. Voda v domovních studnách neodpovídá požadavků vyhl.252/2004 Sb. na pitnou vodu a jsou překračovány limity pro obsah železa, manganu, dusičnanů, bakteriologického znečištění, specifických organických látek, těžkých kovů a radioaktivity. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

   Ve výstavbě je rozšíření vodovodu v ul. Pod Hájem, ul. Luční a ul. Podbořanská. V budoucnosti se uvažuje o dalším rozšíření v lokalitě u ulice Podbořanská.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika. Město nemá požární nádrž. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LN 003/1 Vroutek PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   894 892 889 1 380 1 330 1 440
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vroutek má  kanalizační síť K-LN.002-S.C ve třetině obce jednotnou, ve dvou třetinách obce splaškovou. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 400 v celkové délce cca 9,7 km. Odpadní vody ze severní části obce jsou svedeny do ČSOV Vroutek - Luční a přečerpávány výtlakem PE DN 80 v dl.60 m do gravitační kanalizace.  Odpadní vody z oblasti okolo Sadové ulice jsou svedeny do ČSOV Vroutek - Sadová (Q=2l/s, H=5,4m) a přečerpávány  výtlakem PE DN 80 v dl. 110 m do gravitační kanalizace. 

   Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Odpadní vody od 75 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny do kanalizace a na ČOV a od 24 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Podbořany. 1% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren se vsakováním.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Vroutek. Kapacita je 271 m3/den. ČOV navržena na 1400 EO, BSK5  84 kg/den. ČOV Vroutek je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s aerobní stabilizací a gravitačním odvodněním kalu.

   Mechanického předčištění tvoří ručně stírané česle a  lapák písku. Kompaktní biologický stupeň je tvořen třemi nádržemi VHS III/k. Součástí ČOV jsou také dva laminátové kalojemy, provozní budova, elektrorozvodna, velín a strojovna. Způsob stabilizace kalu je aerobní. Kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Žatec. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do potoka Podhora.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky. Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod jímky. Připojování všech obyvatel na kanalizační síť je podmíněno intenzifikací stávající ČOV Vroutek.

   V lokalitě Pod Hájem je navrhováno prodloužení kanalizační sítě z potrubí PVC DN250 v dl. 110 m, probíhá realizace tohoto rozšíření kanalizační sítě.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 002/1/K Vroutek PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 002/1 Vroutek - Luční PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vroutek ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 002/2 ČSOV Vroutek - Sadová PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  18 218,0 2 006,0 20 224,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany ŽP/13267/2020/Bla rekonstrukce Mlýneckého potoka v ř. km 3,502 - 3,807 v intra
  25. 6. 2020