Podbořany - CZ042.3507.4210.0235.13 - stav 2004

 1. Obec

  Podbořany

  Číslo obce PRVKUK 0235
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0235
  Kód obce 566616
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0235.13 Valov 12332 123323
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Valov leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 330,00 – 340,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel se 2 rekreačními objekty. Obcí protéká Valovský potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 39 38 37 37 - - -
   přechodně bydlící 6 6 6 6 - - -
   celkem 45 44 43 43 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   39 38 37 37 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Valov je zásobována vodou z místního vodovodu Valov M-LN.005. Zdrojem vody je vodní zdroj Valov, ze kterého se voda čerpá do VDJ Podbořany – 2 x 1500 m3 (393,00 / 397,50 m n. m.). Na výtlačném řadu je odbočka pro obec Valov, před kterou je osazen redukční ventil s výstupní hodnotou 0,55 MPa. Vodovodem je zásobováno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LN 005/1 Valov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Valov 6c ZD.LN 005/1 Valov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Valov 5d ZD.LN 005/1 Valov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Valov 3-2f ZD.LN 005/1 Valov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Valov 2-1g ZD.LN 005/1 Valov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Valov 4e ZD.LN 005/1 Valov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Valov B ZD.LN 005/1 Valov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Valov SV ZD.LN 005/1 Valov PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Valov nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Valov není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 65,0 65,0

  Mapa