Podbořany - CZ042.3507.4210.0235.13 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Podbořany

  Číslo obce PRVKUK 0235
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0235
  Kód obce 566616
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0235.13 Valov 12332 123323
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Valov leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 330,00 – 340,00 m n. m. Obcí protéká Valovský potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. V katastrálním území v extravilánu obce se nachází I. ochranné pásmo vodního zdroje Valov. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 39 38 41 30 28 28
   přechodně bydlící 6 6 0 0 0 0
   celkem 45 44 41 30 28 28
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   39 38 37 8 15 22
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Valov je zásobována vodou z místního vodovodu Valov OK-M-LN.005. Zdrojem vody je vodní zdroj Valov, ze kterého se voda čerpá do VDJ Podbořany – 2 x 1500 m3 (393,00 / 397,50 m n. m.), který je rovněž zásoben z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Na výtlačném řadu je odbočka pro obec Valov. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LN 005/1 Valov 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Valov 6c ZD.LN 005/1 Valov 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Valov 5d ZD.LN 005/1 Valov 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Valov 3-2f ZD.LN 005/1 Valov 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Valov 2-1g ZD.LN 005/1 Valov 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Valov 4e ZD.LN 005/1 Valov 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Valov B ZD.LN 005/1 Valov 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav Valov SV ZD.LN 005/1 Valov 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Valov nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

   Dešťové vody systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Valov není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2030 navrhujeme intenzifikaci septiků na MČOV.

   Při splnění určitých podmínek je případně možné akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat  výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany OŽP/11902/2016/Bl manipulační řád - MVN Letov
  27. 6. 2016
  Podbořany OŽP/9169/2016/Bl Manipulační a provozní řád MVN Malý Oprám Hlubany
  12. 5. 2016
  Podbořany OŽP/9166/2016/Bl MVN - sedimentační nádrže lomu Krásný Dvůr na p.p.č. 680/8 v
  12. 5. 2016
  Podbořany OŽP/20270/2013/Bl MŘ MVN Letov
  4. 12. 2013
  Podbořany ŽP/8038/2019/Bla MVN na p.p.č. 3685 Nepomyšl a na p.p.č. 1116/8 v k.ú. Buškov
  3. 4. 2019