Podbořany - CZ042.3507.4210.0235.12 - stav 2004

 1. Obec

  Podbořany

  Číslo obce PRVKUK 0235
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0235
  Kód obce 566616
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0235.12 Sýrovice 13654 136549
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sýrovice leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 285,00  300,00 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel s 5 rekreačními objekty. Obcí protéká Radičeveská strouha. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 157 160 166 173 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 157 160 166 173 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   116 125 143 164 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sýrovice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Pšov OK-SK-LN.011 vodovodem OK-SK-LN.011.2 z PK Pšov – 2 x 150 m3 (354,80 / 358,80 m n. m.), která je zásobována z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobováno 74 % trvale bydlících obyvatel, 26 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Sýrovice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Sýrovice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Sýrovice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Sýrovice ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 221,0 221,0

  Mapa