Podbořany - CZ042.3507.4210.0235.11 - stav 2004

 1. Obec

  Podbořany

  Číslo obce PRVKUK 0235
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0235
  Kód obce 566616
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0235.11 Pšov 13653 136531
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pšov leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 300,00 – 340,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel se 7 rekreačními objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Do roku 2015 se předpokládá nárůst počtu obyvatel cca o 20 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 48 50 54 58 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 48 50 54 58 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   38 40 43 47 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Pšov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Pšov OK-SK-LN.011 vodovodem OK-SK-LN.011.1 z PK Pšov – 2 x 150 m3 (354,80 / 358,80 m n. m.), která je zásobována z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobeno 79 % trvale bydlících obyvatel, 21 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Navrhujeme výměnu azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LN OK/2 Pšov PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Pšov nemá kanalizační systém, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním a od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Pšov není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 030,0 2 030,0

  Mapa