Jetřichovice - CZ042.3502.4202.0024.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jetřichovice

  Číslo obce PRVKUK 0024
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0024
  Kód obce 562556
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0024.02 Rynartice 05927 59277
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jetřichovice - Rynartice leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 335,00 – 380,00 m n.m. Pod obcí protéká Chřibská Kamenice. Jedná se o obec do 40 trvale žijících obyvatel s 90 rekreačními objekty a čtyřmi ubytovacími zařízeními (110 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe, do Národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. V katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Předpokládá se mírný rozvoj obce především v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 33 34 24 23 22 22
   přechodně bydlící 310 310 22 25 25 25
   celkem 343 344 46 48 47 47
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   33 34 37 48 47 47
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Rynartice jsou zásobovány pitnou vodou z místního vodovodu Rynartice (M-DC.038). Podzemní voda z vrtu (10 l/s) je čerpána výtlačným potrubím PVC DN 90 do VDJ Rynartice 50 m3 (395,00/392,50 m n.m.). Z VDJ je voda potrubím DN 90 vedena do obce. 

   V roce 2002 neodpovídala kvalita pitné vody platné legislativě, pro zpracování aktualizace PRVKUK 2020 nejsou k dispozici aktuální údaje.

   Možno provozovat bez opatření. Z vodovodní sítě je zásobována většina obyvatel.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Jetřichovice- Rynartice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 038/1 RYNARTICE PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 038/1 Rynartice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Rynartice RY1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Rynarticích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do dvou domovních mikročistíren - 20% obyvatel, 20% obyvatel má septik s přepadem do vodoteče a 60% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (9 km).
   Dešťové vody jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice.

   Při splnění určitých podmínek je případně možné též akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů. OV z bezodtokých jímek budou odváženy na ČOV Česká Kamenice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  9 273,0 0,0 9 273,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory