Jetřichovice - CZ042.3502.4202.0024.02 - stav 2004

 1. Obec

  Jetřichovice

  Číslo obce PRVKUK 0024
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0024
  Kód obce 562556
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0024.02 Rynartice 05927 59277
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Jetřichovice - Rynartice leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 335,00 – 380,00 m n.m. Pod obcí protéká Chřibská Kamenice. Jedná se o obec do 40 trvale žijících obyvatel s 90 rekreačními objekty a čtyřmi ubytovacími zařízeními (110 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe, do Národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. V katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Předpokládá se mírný rozvoj obce především v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 33 34 37 41 - - -
   přechodně bydlící 310 310 310 310 - - -
   celkem 343 344 347 351 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   33 34 37 41 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Rynartice jsou zásobovány pitnou vodou z místního vodovodu Rynartice (M-DC.038). Podzemní voda z vrtu (10 l/s) je čerpána výtlačným potrubím DN 80 do VDJ Rynartice 50 m3 (395,00/392,50 m n.m.). Z VDJ je voda potrubím DN 80 vedena do obce. Kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech Mg, Ca. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. Možno provozovat bez opatření. Z vodovodní sítě je zásobováno 100% obyvatel.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zdroj a akumulace je vyhovující. Rozvodná síť vyžaduje rekonstrukci asi z 35 % - potrubí DN 60 – 80 v délce cca 1,1 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 038/1 CS.DC 038/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 038/1 ZD.DC 038/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 038/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Rynartice RY1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Rynarticích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do dvou domovních mikročistíren - 20% obyvatel, 20% obyvatel má septik s přepadem do vodoteče a 60% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (9 km).
   Dešťové vody jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo domovních čistíren s následným odvozem či zálivkou, protože v obci chybí vhodný recipient.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa