Hrobčice - CZ042.3509.4201.0003.04 - stav 2010

 1. Obec

  Hrobčice

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0003
  Kód obce 567566
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0003.04 Kučlín 04818 48186
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kučlín leží na úpatí Českého středohoří a malá část obce je v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Bílina - stupeň II.B. Zástavba je tvořena rodinnými a rekreačními domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250 – 260 m n. m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel a je zde 47 rekreačních objektů. Obcí protéká Syčivka, který náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 26 25 25 25 -
   přechodně bydlící 135 141 153 165 -
   celkem 161 166 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   1 5 12 20 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kučlín je zásobována vodou individuálně domovními studnami. Kvalita vody v těchto studních neodpovídá vyhl. 376/2000 sb. a jejich vydatnost v suchých obdobích je také nedostatečná. Obec má v současné době v obci vybudován pouze přívodní řad SKTP.001.1, který je zásobován ze skupinového vodovodu Hrobčice SK-TP.001. Zdrojem vody je VDJ Hrobčice – 1 x 100 (348,84 / 352,82 m n. m.), do kterého voda přitéká z pramenišť Bílina I. a II., Červený Újezd a Mukov. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V roce 2004 bude dokončena výstavba rozvodných řadů DN 50 po obci v délce 935m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kučlín nemá kanalizační systém ani ČOV. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v  bezodtokových jímkách a vyváženy na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Kučlín není investičně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. U nové výstavby bude do roku 2015 vždy domovní čistírna odpadních vod. Proto do roku 2015 navrhujeme rekonstruovat stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bílina.
   Je navržena výstavba oddílné gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 134 m a výstavba balené mechanicko-biologické ČOV pro 40 EO s výtlakem vyčištěných vod v DN 80 v délce 53 m se zaústěním do toku Syčivka. Součástí ČOV jsou i dvě čerpací stanice, jedna dopravuje splaškovou vodu na ČOV a druhá přečištěnou vodu do recipientu.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Hrobčice - samota PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa