Podbořany - CZ042.3507.4210.0235.08 - stav 2004

 1. Obec

  Podbořany

  Číslo obce PRVKUK 0235
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0235
  Kód obce 566616
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0235.08 Mory 06695 66958
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mory leží na okraji hnědouhelné pánve na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 245,00  255,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel s 12 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Leska a Třebčický potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nepředpokládá se výrazný nárůst počtu obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 32 33 36 39 -
   přechodně bydlící 20 20 20 20 -
   celkem 52 53 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   32 33 36 39 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mory je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žabokliky OP-SK-LN.014 vodovodem OP-SK-LN.014.6 z rozvodné sítě obce Kněžice zásobované z VDJ Sedčice – 1 x 70 m3 (288,00 / 290,10 m n. m.). Vodovodem je zásobováno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je město Podbořany.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Mory nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou nečištěné vypouštěny přímo do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Mory není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2010 musí být vybudovány MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa