Podbořany - CZ042.3507.4210.0235.07 - stav 2004

 1. Obec

  Podbořany

  Číslo obce PRVKUK 0235
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0235
  Kód obce 566616
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0235.07 Letov 12330 123307
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Letov leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 335,00 – 360,00 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel se 14 rekreačními objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 125 125 125 125 - - -
   přechodně bydlící 15 15 15 15 - - -
   celkem 140 140 140 140 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   110 110 110 110 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Letov je zásobována vodou z místního vodovodu Letov OK-M-LN.009. Zdrojem vody je přívodní řad DN 400 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice z VDJ Podbořany – 2 x 1500 m(393,00 / 397,50 m n. m.). Vodovodem je zásobováno 88 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 12 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Letov nemá kanalizační systém, odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním a od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Podbořany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Letov není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 budou veškeré bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Podbořany. Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 945,0 2 945,0

  Mapa