Podbořany - CZ042.3507.4210.0235.06 - stav 2004

 1. Obec

  Podbořany

  Číslo obce PRVKUK 0235
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0235
  Kód obce 566616
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0235.06 Kněžice 06694 66940
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kněžice leží na okraji hnědouhelné pánve na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 240,00  260,00 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel s 19 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Leska. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 101 100 99 99 - - -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 - - -
   celkem 131 130 129 129 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   93 93 93 93 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kněžice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žabokliky OPSKLN.014 vodovodem OP-SK-LN.014.3 z VDJ Sedčice – 1 x 70 m3 (288,00 / 290,10 m n. m.), který je zásobován vodou z vodárenské soustavy Přísečnice. Vodovodem je zásobováno 92 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 8 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Vzhledem k vyšším únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kněžice nemá kanalizační systém, odpadní vody od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním a od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou nečištěné odpadní vody vypouštěné přímo do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Kněžice není investičně a provozně výhodné budovat ČOV a kanalizační systém. U objektů, které v současné době vypouští nečištěné odpadní vody, musí být do roku 2010 vybudovány MČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 620,0 620,0

  Mapa