Podbořany - CZ042.3507.4210.0235.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Podbořany

  Číslo obce PRVKUK 0235
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0235
  Kód obce 566616
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0235.04 Hlubany 12328 123285
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hlubany leží v úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 315,00 – 335,00 m n. m. Obcí protéká Dolánecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Vzhledem k návaznosti na město Podbořany se předpokládá rozvoj v oblasti bydlení a budování průmyslových areálů. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 250 261 258 379 365 355
   přechodně bydlící 80 80 0 0 0 0
   celkem 330 341 258 379 365 355
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   250 261 281 379 365 355
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hlubany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podbořany OK-SK-LN.007 vodovodem OK-SK-LN.007.2 z VDJ Podbořany – 2 x 1500 m3 (393,00 / 397,50 m n. m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před obcí je osazen redukční ventil v  s výstupní hodnotou nebo je možné obec zásobovat z rozvodných řadů města Podbořany. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   185 194 208 318 307 355
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hlubany má kanalizační síť K-LN.006.2-J.C, ve třetině obce jednotnou, ve dvou třetinách obce splaškovou. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 250 a DN 300 v celkové délce cca 6 km. Odpadní vody z nové zástavby ve východní části obce ( částečně k.ú. Podbořany ) jsou svedeny do ČSOV Hlubany a přečerpávány do gravitační kanalizace. Kanalizační síť obce Hlubany je napojena na kanalizační systém města Podbořany a odpadní vody jsou následně čištěny na ČOV Podbořany.

   Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí, částečně také dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 

   Odpadní vody od 84 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny do kanalizace a na ČOV a od 16 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v septicích s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

   Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod septiky. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Hlubany PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 424,0 0,0 1 424,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany OŽP/11902/2016/Bl manipulační řád - MVN Letov
  27. 6. 2016
  Podbořany OŽP/9169/2016/Bl Manipulační a provozní řád MVN Malý Oprám Hlubany
  12. 5. 2016
  Podbořany OŽP/9166/2016/Bl MVN - sedimentační nádrže lomu Krásný Dvůr na p.p.č. 680/8 v
  12. 5. 2016
  Podbořany OŽP/20270/2013/Bl MŘ MVN Letov
  4. 12. 2013
  Podbořany ŽP/8038/2019/Bla MVN na p.p.č. 3685 Nepomyšl a na p.p.č. 1116/8 v k.ú. Buškov
  3. 4. 2019