Podbořany - CZ042.3507.4210.0235.04 - stav 2004

 1. Obec

  Podbořany

  Číslo obce PRVKUK 0235
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0235
  Kód obce 566616
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0235.04 Hlubany 12328 123285
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hlubany leží v úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 315,00 – 335,00 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel s 12 rekreačními objekty. Obcí protéká Dolánecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Vzhledem k návaznosti na město Podbořany se předpokládá rozvoj v oblasti bydlení a budování průmyslových areálů. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 250 261 281 301 - - -
   přechodně bydlící 80 80 80 80 - - -
   celkem 330 341 361 381 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   250 261 281 301 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hlubany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podbořany OK-SK-LN.007 vodovodem OK-SK-LN.007.2 z VDJ Podbořany – 2 x 1500 m(393,00 / 397,50 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 500 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před obcí je osazen redukční ventil v  s výstupní hodnotou 0,4 MPa nebo je možné obec zásobovat z rozvodných řadů obce Podbořany. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Navrhujeme výměnu stávajících azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   185 194 208 301 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hlubany má jednotnou kanalizační síť K-LN.006.2-J.C ukončenou ČOV Podbořany s odtokem vyčištěné vody do Doláneckého potoka. Odpadní vody od 74 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV a od 26 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v septicích s odtokem do vodoteče. Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   ČOV Podbořany je podrobně popsána v kartě 235.01 Podbořany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 navrhujeme přepojit stávající septiky na kanalizaci vyústěnou na ČOV Podbořany.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Hlubany PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  52,0 0,0 52,0

  Mapa