Podbořany - CZ042.3507.4210.0235.02 - stav 2018

 1. Obec

  Podbořany

  Číslo obce PRVKUK 0235
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0235
  Kód obce 566616
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0235.02 Buškovice 01632 16322
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Buškovice leží v údolí mezi Doupovskými horami a Rakovnickou pahorkatinou. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 325,00 – 365,00 m n. m. Jedná se o obec do 350 trvale bydlících obyvatel s 66 rekreačními objekty. Obcí protéká Dolánecký potok. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

   Jedná se o obec do 420 trvale bydlících obyvatel.


  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 325 324 323 323 - - -
   přechodně bydlící 130 130 130 130 - - -
   celkem 455 454 453 453 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   325 324 323 323 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Buškovice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Krásný Dvůr OKSKLN.006 vodovodem OK-SK-LN.006.1 z  VDJ Podbořany – 2 x 1500 m3 (393,00 / 397,50 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu DN 500 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Buškovice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 12 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách, od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od 8 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2017 navrhujeme vybudovat tlakový kanalizační systém s tím, že každý připojovaný objekt bude mít vlastní domovní čerpací jímku. Tlaková kanalizace v délce 5,705 km bude vybudována z materiálu PVC, PE z potrubí DN 80 a 50 mm. Odpadní vody budou kanalizačním systémem odváděny a čištěny na ČOV Podbořany.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Buškovice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa