Podbořany - CZ042.3507.4210.0235.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Podbořany

  Číslo obce PRVKUK 0235
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0235
  Kód obce 566616
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0235.02 Buškovice 01632 16322
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Buškovice leží v údolí mezi Doupovskými horami a Rakovnickou pahorkatinou. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 325,00 – 365,00 m n. m. Obcí protéká Dolánecký potok. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 325 324 335 367 353 344
   přechodně bydlící 130 130 12 13 13 13
   celkem 455 454 347 380 366 357
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   325 324 323 380 366 357
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Buškovice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Krásný Dvůr OK-SK-LN.006 vodovodem OK-SK-LN.006.1 z  VDJ Podbořany – 2 x 1500 m3 (393,00 / 397,50 m n. m.), který je zásobován z přívodního řadu z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Buškovice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LN OK/1 Podbořany PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 357
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Buškovice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 12 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách, od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od 8 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 

   V obci je vybudovaná ČSOV Buškovice ( Q=3,85l/s, H=19,5m ), ze které je veden výtlačný řad PE DN 80 v dl. 1,43 km a dále navazující gravitační stoka z kameninových trub DN 250 v dl. 0,15 m, zaústěná do stávající kanalizační sítě obce Hlubany.  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je Buškovice je navrženo vybudování tlakové splaškové kanalizace z trub PE DN 80 a DN 100 v celkové délce 4,1 km. Kanalizační síť bude ukončena ve stávající ČSOV Buškovice. Odpadní vody budou čerpány stávajícím výtlačným řadem zaústěným do kanalizační sítě obce Hlubany a následně čerpány na ČOV Podbořany. Na stavbu Buškovice - tlaková kanalizace je v současné době vydáno Rozhodnutí o umístění stavby.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Buškovice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  17 582,0 24 366,0 41 948,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany OŽP/11902/2016/Bl manipulační řád - MVN Letov
  27. 6. 2016
  Podbořany OŽP/9169/2016/Bl Manipulační a provozní řád MVN Malý Oprám Hlubany
  12. 5. 2016
  Podbořany OŽP/9166/2016/Bl MVN - sedimentační nádrže lomu Krásný Dvůr na p.p.č. 680/8 v
  12. 5. 2016
  Podbořany OŽP/20270/2013/Bl MŘ MVN Letov
  4. 12. 2013
  Podbořany ŽP/8038/2019/Bla MVN na p.p.č. 3685 Nepomyšl a na p.p.č. 1116/8 v k.ú. Buškov
  3. 4. 2019