Podbořany - CZ042.3507.4210.0235.01 - stav 2004

 1. Obec

  Podbořany

  Číslo obce PRVKUK 0235
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0235
  Kód obce 566616
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0235.01 Podbořany 40912 409120
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Podbořany leží v údolí mezi Doupovskými horami a Rakovnickou pahorkatinou. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací a sídlištní výstavbou panelového typu. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 315,00 – 335,00 m n. m. Jedná se o obec do 5000 trvale bydlících obyvatel s 35 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními s kapacitou 55 lůžek. Obcí protékají Dolánecký potok a Podbořanská strouha. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. Po roce 2020 se počítá s revitalizací kasáren AČR. Toto území bude rozvíjeno průmyslovou a obytnou zónou s cca 100 bytovými jednotkami. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 4 909 4 921 4 941 4 962 -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 -
   celkem 4 909 4 921 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   4 884 4 901 4 930 4 962 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Podbořany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podbořany OK-SK-LN.007 vodovodem OK-SK-LN.007.1 z VDJ Podbořany – 2 x 1500 m(393,00 / 397,50 m n. m.). který je zásobován z přívodního řadu DN 400 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před obcí je osazen redukční ventil v AŠ u „hřbitova“ s výstupní hodnotou 0,4 MPa a v AŠ „u Bidipa“ je osazen redukční ventil s výstupní hodnotou 0,3 MPa. Na vodovod je napojeno 99 % trvale bydlících obyvatel, 1 % trvale bydlících obyvatel je vodou zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Navrhujeme výměnu azbestocementových potrubí. S revitalizací kasáren a s ní i související výstavbou bytových jednotek a průmyslové zóny bude v této lokalitě vybudován nový vodovod.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den × obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ Očihov - VDJ.LN 008/1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh CS Podbořany - Liška PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   4 860 4 872 4 941 4 962 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Podbořany má jednotnou kanalizační síť K-LN.006.1-J.C ukončenou ČOV Podbořany
   s odtokem vyčištěné vody do Doláneckého potoka.
   Odpadní vody od 99 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV a od 1% trvale bydlících obyvatel odtékají nečištěné odpadní vody přímo do vodoteče.

   ČOV Podbořany je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod pro cca 7700 EO a slouží pro čištění odpadních vod pro město Podbořany a přilehlé okolí. Do provozu byla uvedena v roce 1974.
   Od té doby byly prováděny pouze opravy a výměna stávajících zařízení jako jsou česle, čerpací stanice, mosty na usazovací a dosazovací nádrži, čerpadla vratného a primárního kalu včetně části trubních rozvodů, doplnění dmychadel a nová plynová kotelna. Provedené změny neměly vliv na kapacitu čištění a kvalitu odtoku.

   Hlavními objekty čistírny odpadních vod jsou:
   Hrubé předčištění
   Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny kmenovou stokou DN 1000, která přechází na začátku areálu ČOV do odlehčovací a vypínací komory. Komora poté přechází do obdélníkového žlabu, kde jsou umístěny hrubé ručně stírané česle s průlinami 20 mm a jemné strojně stírané česle typu Fontana pro venkovní provedení.
   Čerpací stanice
   Za česlemi pokračuje obdélníkové koryto až k čerpací stanici.
   Čerpání je zajištěno 2 ks ponorných čerpadel typu Flygt (1 + 1 namontovaná rezerva). Odpadní voda je na konci výtlaku zaústěna do obdélníkového žlabu, vedoucího dále do vírového lapáku písku. Separace písku je zajišťována typovým vertikálním lapákem písku.
   Monoblok
   Odpadní voda je od LPV 1500 vedena obdélníkovým žlabem k bloku betonových nádrží tvořených usazovací nádrží, 4 ks aktivačních nádrží a dosazovací nádrží.
   Usazovací nádrž je obdélníková, rozměry 6 x 18 m vybavená shrabovacím mostem umožňujícím stírání kalu ze dna nádrže do dvou kalových jímek pod vtokem do nádrže.
   Z usazovací nádrže směs natéká dále do 4 shodných aktivačních nádrží, každá o rozměrech 3,6 x 15,0 o hloubce 2,7 m.
   Voda z dosazovacích nádrží odtéká přes přepadovou hranu délky 10,0 m a měrný Parschallův žlab do Doláneckého potoka.
   Kalové hospodářství
   Kalové hospodářství je tvořeno studeným vyhníváním, s hydraulickým mícháním a odběrem kalové vody. Vyhnívání probíhá v otevřené ploché uskladňovací nádrži o průměru 17,5 m a užitném objemu cca 1720 m3. K nádrži je přidružena strojovna uskladňovací nádrže rozměrů 5 x 9 m. Nádrž je míchána hydraulicky trubním systémem s odběrem a výtlakem kalu v různých zónách nádrže. Pro odvodnění sloužila kalová pole složená ze silničních a plotových prefabrikovaných desek a sloupků. Pole jsou v současné době nefunkční.

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu Louny, referátu životního prostředí, pod č.j.Vod. 233-1784-93-Egr, ze dne 16.11.1993. Rozhodnutí uděluje povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Podbořany do Doláneckého potoka v ř. km. 5,6 takto:
   Qroční    766 000 m3/d tj. 25 l/s
   Qdenní 2 159 m3/d
   Qmax    35 l/s

   Limity znečištění ve vypouštěných odp. vodách

   Ukazatel
   max
   prům.   mg/l
   mg/l
   kg/d
   t/r
   BSK5
   30
   20
   43,2
   15,6
   CHSK
   56
   40
   86,4
   31,6
   NL
   30
   25
   54,0
   19,7
   N-NH4
   25
   20
   43,2
   15,6
   Pcelk
   5
   4
   42
   15,8

   m3/d        l/s
   Průměrný přítok v letech 2001 – 2002             1 438,2    16,7
   Průměrný bezdeštný přítok v letech 1997 – 2001        1 366,3    15,8
   Skutečné napojení obyvatel rok 2002             5065

   Skutečné hodnoty znečištění v roce 2001         kg/d    g/obyv*d
   BSK5 400,90     79,15
   CHSK             720,70    142,29
   NL         274,80     54,25
   N-NH4      49,60
   Nc          76,30     15,06
   N-NO2 1,53
   N-NO3 6,10
   Norg 19,10
   Pc         11,60 2,29

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem kanalizace a ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V roce 2003 byla Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s Teplice, útvarem projekce Liberec zpracována vodohospodářská studie „Podbořany – rekonstrukce ČOV“. Mezi současné problémy čistírny patří zejména plnění NV 61/2003 v parametru N-NH4, Nanorg, dále výše úplat a potřeba výměny některých dožilých zařízení.
   Předpokládá se napojení všech obyvatel Podbořan. Pro výhled se neuvažuje s napojením nové vojenské posádky. V případě zrušení stávající posádky je na doporučení objednatele navrženo odpojení dešťových odpadních vod z vojenského areálu od veřejné kanalizace.

   Přítok, lapák štěrku, česle
   Na přítoku bude vybudován nový lapák štěrku, těžení bude čerpadlem. Štěrk bude těžen do odvodňovacího kontejneru.
   Čerpací stanice
   Nadzemní část objektu bude zbourána a zakryta novou deskou se vstupními otvory.
   Vedle čerpací stanice bude zřízena jímka fekálních vod s česlovým košem a s gravitačním vypouštěním před hrubé česle. Jímka a ČS bude zakryta.
   Lapák písku
   Stávající vertikální lapák písku bude využit i pro budoucí provoz. Kapacitně vyhoví, nutná je sanace stavebních konstrukcí a kompletní výměna strojně technologického zařízení.
   Chemické hospodářství
   Pro eliminaci fosforu z odpadních vod bude realizováno srážení pomocí dávkování síranu železitého.
   Aktivační nádrže
   Stávající blok nádrží je nevyhovující jak objemově tak tvarově i kvalitou stavebních konstrukcí. Objekt bude kompletně zbourán.
   Nově budou postaveny aktivační nádrže v místě dnešních kalových polí. Aktivační nádrže budou sestávat z denitrifikační a nitrifikační zóny. Denitrifikace bude míchána, a vystrojena též jemnobublinným systémem, nitrifikace bude vystrojena jemnobublinným aeračním systémem. Zdrojem vzduchu budou dmychadla umístěná v dmychárně v suterénu stávající provozní budovy Na konci nitrifikace bude odplyňovací zóna, odkud bude vedena interní recirkulace a odtok na dosazovací nádrže. Před objektem aktivací bude rozdělovací objekt. Do nátoku před rozdělovací objekt bude zaústěn vratný kal, kalová vody ze zahuštění a dávkování síranu.
   Dosazovací nádrže
   Budou realizovány dvě nové kruhové dosazovací nádrže s vyhrnováním kalu do středových jímek. Nádrže budou vybaveny strojním zařízením pro stírání dna i hladiny. Odtok vyčištěné vody bude odtokovým oběžným žlabem. Na společném odtoku z dosazovacích nádrží bude nový měrný objekt. Vratný a přebytečný kal bude odtahován čerpací stanicí umístěnou v suterénu provozní budovy.
   Kalové hospodářství
   Přebytečný aktivovaný kal bude strojně zahušťován na novém zařízení umístěném v objektu suterénu provozní budovy. Před zahuštěním bude osazena homogenizační a čerpací jímka přebytečného kalu.
   Vyhnívací nádrže budou provedeny beze změn

   Kapacity: ČOV pro 7700 EO
   průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 606 995 m3/r
   průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 1663 m3/d
   maximální denní přítok na ČOV:    2144 m3/d
   přítok na ČOV za deště:         57,75 l/s
   maximální přítok při dešti na AN:    50,00 l/s

   přiváděné znečištění:    
   BSK5/d                    463 kg
   CHSK/d                845 kg
   NL/d                    332 kg
   Nc/d                 87,7 kg
   Pc/d                 4,2 kg

   Přehledná tabulka návrhu odtoku po rekonstrukci a ukončení zkušebního provozu:
   pro EO 7700


   Přítok na ČOV
   Odtok z DN
   Účinnost
   Povolení
   Nařízení vlády 61/2003 Sb.

   mg/l
   mg/l
   mg/l
   %
   mg/l
   mg/l
   mg/l
   mg/l


   průměr
   max

   p
   m
   p
   m
   BSK5
   278,4
   8,0
   20,0
   97,1
   20
   30
   25
   50
   CHSK
   508,1
   44,0
   90,0
   91,3
   40
   56
   120
   170
   NL
   199,5
   16,0
   25,0
   92,0
   25
   30
   30
   60
   N-NH4
   34,3
   1,0
   4,0
   97,1
   20
   25
   15
   30
   Norg
   13,2
   2,0
   4,0
   84,8
   nest.
   nest.
   nest.
   nest.
   N-NO3
   4,2
   15,0
   25,0
   0,0
   nest.
   nest.
   nest.
   nest.
   N-NO2
   1,1
   1,1
   3,0
   0,0
   nest.
   nest.
   nest.
   nest.
   Ncelk
   52,7
   19,0
   33,0
   63,9
   nest.
   nest.
   -
   -
   Nanorg
   39,6
   17,0
   29,0
   57,1
   nest.
   nest.
   nest.
   nest.
   Pcelk
   8,5
   2,0
   3,0
   76,5
   4
   5
   -
   -

   S revitalizací kasáren a s ní i související výstavbou bytových jednotek a průmyslové zóny bude v této lokalitě vybudována nová kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Podbořany PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Podbořany - Bílý kopec PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Podbořany PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Podbořany ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa