Podbořany - CZ042.3507.4210.0235.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Podbořany

  Číslo obce PRVKUK 0235
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0235
  Kód obce 566616
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0235.01 Podbořany 40912 409120
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Podbořany leží v údolí mezi Doupovskými horami a Rakovnickou pahorkatinou. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací a sídlištní výstavbou panelového typu. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 315,00 – 335,00 m n. m. Obcí protékají Dolánecký potok a Podbořanská strouha. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Do části intravilánu obce zasahuje I. a II. ochranné pásmo vodního zdroje Podbořany vrt PO-1. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 4 909 4 921 5 059 4 654 4 484 4 364
   přechodně bydlící 0 0 380 400 400 400
   celkem 4 909 4 921 5 439 5 054 4 884 4 764
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   4 884 4 901 4 930 5 054 4 884 4 764
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Podbořany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podbořany OK-SK-LN.007 vodovodem OK-SK-LN.007.1 z VDJ Podbořany – 2 x 1500 m3 (393,00 / 397,50 m n. m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před obcí je osazen redukční ventil v AŠ u „hřbitova“ a v AŠ „u Bidipa“. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V lokalitě Liška je připravována realizace zasíťování pro výstavbu 25 RD. Bude vybudována nová vodovodní síť DN 50 a DN 80 v celkové délce 500 metrů a ATS stanicí. 

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se ve městě Podbořany předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě ve městě.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby CV032013 - "Rokle - Podbořany" je navrhována rekonstrukce přivaděče LTH DN150 v délce 6211 m, DN200 v délce 2880 m a nový přivaděč DN400 v délce 21551 m z AŠ Rokle do VDJ Podbořany. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den × obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh CS Podbořany - Liška PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   4 860 4 872 4 941 5 008 4 839 4 764
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Město Podbořany má jednotnou kanalizační síť K-LN.006.1-J.C. V části města je kanalizace oddílná. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 1000 v celkové délce cca 23,8 km. Součástí kanalizační sítě jsou dvě ČSOV, přečerpávány jsou odpadní vody z lokality Bílý kopec a z průmyslové zóny na jižním okraji města. Na kanalizační síť Podbořan je napojena kanalizace obce Hlubany.

   Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Odpadní vody od 99 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV a od 1% trvale bydlících obyvatel odtékají nečištěné odpadní vody přímo do vodoteče.

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí, částečně také dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 

   Kanalizace je zakončena v ČOV Podbořany. Kapacita je 1663 m3/den. ČOV navržena na 7700 EO, BSK5  463 kg/den. ČOV Podbořany je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s anaerobní stabilizací a strojním odvodněním kalu. Na ČOV jsou čištěny odpadní vody z města Podbořany a obce Hlubany.

   Mechanický stupeň je tvořený lapákem štěrku, hrubými ručně stíranými česlemi a jemnými strojně stíranými česlemi, dále je odpadní voda čerpána na vertikální lapák písku.
   Biologický stupeň ve dvoulinkovém provedení tvoří aktivační nádrže sestávající z denitrifikační a nitrifikační zóny a dvě kruhové dosazovací nádrže. Na konci nitrifikace je odplyňovací zóna, odkud je vedena interní recirkulace a odtok na dosazovací nádrže. Před objektem aktivací je rozdělovací objekt. Do nátoku před rozdělovací objekt je zaústěn vratný kal, kalová vody ze zahuštění a dávkování síranu. Voda z dosazovacích nádrží odtéká do Doláneckého potoka.
   Pro eliminaci fosforu z odpadních vod je realizováno srážení pomocí dávkování síranu železitého.

   Kalové hospodářství je tvořeno studeným vyhníváním, které probíhá v otevřené ploché uskladňovací nádrži.  Přebytečný aktivovaný kal je strojně zahušťován, před zahuštěním je osazena homogenizační a čerpací jímka přebytečného kalu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V lokalitě Liška je připravována realizace zasíťování pro výstavbu 25 RD. Bude vybudována gravitační splašková kanalizace z trub PP DN 300 v dl. 434 m a tlaková kanalizace z trub PE DN 63 v dl. 25 m. Navrhovaná kanalizace bude napojena na stávající stokovou síť.

   Do kanalizační sítě města Podbořany budou navrhovaným výtlačným řadem přiváděny odpadní vody z obce Buškovice a následně čištěny na ČOV Podbořany - stavba v realizaci. 

   Dále je uvažováno s prodloužením kanalizačních stok  do míst nové zástavby dle územního plánu - tato výstavba se do roku 2030 nepředpokládá.

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 006/1/K Podbořany PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Podbořany - Bílý kopec PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Podbořany PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Podbořany ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  19 774,0 24 120,0 43 894,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany OŽP/11902/2016/Bl manipulační řád - MVN Letov
  27. 6. 2016
  Podbořany OŽP/9169/2016/Bl Manipulační a provozní řád MVN Malý Oprám Hlubany
  12. 5. 2016
  Podbořany OŽP/9166/2016/Bl MVN - sedimentační nádrže lomu Krásný Dvůr na p.p.č. 680/8 v
  12. 5. 2016
  Podbořany OŽP/20270/2013/Bl MŘ MVN Letov
  4. 12. 2013
  Podbořany ŽP/8038/2019/Bla MVN na p.p.č. 3685 Nepomyšl a na p.p.č. 1116/8 v k.ú. Buškov
  3. 4. 2019