Podbořanský Rohozec - CZ042.3507.4210.0234.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Podbořanský Rohozec

  Číslo obce PRVKUK 0234
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0234
  Kód obce 566608
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0234.01 Podbořanský Rohozec 12322 123226
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Podbořanský Rohozec leží na úbočí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 480,00 - 510,00 m n. m. Obcí protéká Rohozecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 129 129 129 146 140 137
   přechodně bydlící 25 25 0 0 0 0
   celkem 154 154 129 146 140 137
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   116 116 116 125 125 125
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Podbořanský Rohozec je zásobována vodou z místního vodovodu Podbořanský Rohozec M-LN.049. Zdrojem vody je kopaná studna, ze které voda teče do VDJ Podbořanský Rohozec – 25 m3. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel.  Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Podbořanský Rohozec. Vodovod byl zkolaudován v roce 1999, dosud je bez provozních problémů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.LN 049/1 studna PODBOŘANSKÝ ROHOZEC - ZD.LN 049/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Podbořanský Rohozec - VDJ.LN 049/1 25 25 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Podbořanský Rohozec nemá kanalizační systém, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče. 15% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do povrchových vod a 15% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do dešťové kanalizace. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Podbořanský Rohozec se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Po roce 2030 navrhujeme  rekonstrukci a intenzifikaci septiků na MČOV.

   Dle územního plánu je navržena výstavba  splaškové kanalizace a ČOV Podbořanský Rohozec pro 300 EO s odpadem zaústěným do Rohozeckého potoka. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Podbořanský Rohozec PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory