Podbořanský Rohozec - CZ042.3507.4210.0234.01 - stav 2004

 1. Obec

  Podbořanský Rohozec

  Číslo obce PRVKUK 0234
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0234
  Kód obce 566608
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0234.01 Podbořanský Rohozec 12322 123226
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Podbořanský Rohozec leží na úbočí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 480,00  510,00 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel s 28 rekreačními objekty. Obcí protéká Rohozecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 129 129 129 130 - - -
   přechodně bydlící 25 25 25 25 - - -
   celkem 154 154 154 155 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   116 116 116 117 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Podbořanský Rohozec je zásobována vodou z místního vodovodu Podbořanský Rohozec M-LN.049. Zdrojem vody je kopaná studna, ze které voda teče do VDJ Podbořanský Rohozec – 25 m3. 90 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno pitnou vodou z veřejného vodovodu a 10 % obyvatel je zásobováno vodou domovními studnami. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Podbořanský Rohozec.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod byl zkolaudován v roce 1999, dosud je bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.LN 049/1 studna PODBOŘANSKÝ ROHOZEC - ZD.LN 049/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ Podbořanský Rohozec - VDJ.LN 049/1 25 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Podbořanský Rohozec nemá kanalizační systém, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Podbořanský Rohozec není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 budou veškeré bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Podbořany. Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Podbořanský Rohozec PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 750,0 2 750,0

  Mapa