Jetřichovice - CZ042.3502.4202.0024.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Jetřichovice

  Číslo obce PRVKUK 0024
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0024
  Kód obce 562556
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0024.01 Jetřichovice 05925 59251
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jetřichovice leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 220,00 – 250,00 m n.m. Jedná se o obec do 200 trvale žijících obyvatel s 120 rekreačními objekty a 8 ubytovacími zařízeními (600 lůžek). Obcí protéká Chřibská Kamenice a Velká Bělá (Jetřichovická Bělá). Na západním okraji obce je koupaliště. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace a potoka, bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe, do Národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. V katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Předpokládá se mírný rozvoj obce především v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 194 192 202 194 187 182
   přechodně bydlící 380 380 0 0 0 0
   celkem 574 572 202 194 187 182
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   193 192 190 186 186 182
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Jetřichovice jsou zásobovány pitnou vodou z místního vodovodu Jetřichovice (M-DC.037). Podzemní voda je jímána vrtanou studnou (6 l/s), odkud je čerpána výtlačným potrubím DN 100 do VDJ Jetřichovice 100 m3 (268,51 m n.m.). Z VDJ je voda potrubím DN 150 vedena do obce. Z vodovodní sítě je zásobována většina obyvatel a zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní. 

   V roce 2002 neodpovídala kvalita pitné vody platné legislativě, pro zpracování aktualizace PRVKUK 2020 nejsou k dispozici aktuální údaje.

   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Vlastní zdroj vody (vrt) mají objekty: hotel Belevue, penzion Dřevák, škola v přírodě a dětská ozdravovna.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Jetřichovice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě pro novou zástavbu, DN 80 dl. cca 600 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Jetřichovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Jetřichovice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 187 182
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Jetřichovicích je vybudovaná jednotná kanalizace (K-DC.062-J.N), do které jsou zaústěny přepady ze septiků od 83% obyvatel, odtoky z domovních mikročistíren od 6% obyvatel a 2% obyvatel jsou napojeni bez čištění přímo do kanalizace. Kanalizace je v celé délce gravitační, jedná se o jedinou větev DN 700 – 1200 zakončenou zděným výustním objektem do recipientu Velká Bělá. Na kanalizaci jsou napojeni obyvatelé obce, dětská ozdravovna, školní zařízení, obecní úřad, místní restaurační zařízení s ubytovacími kapacitami.
   9% obyvatel odvádí splaškové vody pomocí bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice – 16 km.
   V obci je realizováno 5 ks domovních mikročistíren, které jsou napojeny na kanalizaci (60 obyvatel trvalých i přechodných).
   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC022013 - "Jetřichovice - odstranění výusti DC 64" je uvažováno s výstavba usazovací nádrže a kanalizace DN 300 v délce 1,9 km. Odkanalizování budoucí výstavby RD U kostela – DN 300 dl. 600 m. Úprava stokové sítě, včetně odstranění výusti DC 64 a osazení usazovací jímky do stávajícího dna potoka Jetřichovická Bělá. Výstavba je navržena v letech 2021-2022.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV.DC 062/1/K PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Jetřichovice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  13 980,0 15 454,0 29 434,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory