Jetřichovice - CZ042.3502.4202.0024.01 - stav 2004

 1. Obec

  Jetřichovice

  Číslo obce PRVKUK 0024
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0024
  Kód obce 562556
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0024.01 Jetřichovice 05925 59251
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Jetřichovice leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 220,00 – 250,00 m n.m. Jedná se o obec do 200 trvale žijících obyvatel s 120 rekreačními objekty a 8 ubytovacími zařízeními (600 lůžek). Obcí protéká Chřibská Kamenice a Velká Bělá (Jetřichovická Bělá). Na západním okraji obce je koupaliště. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace a potoka, bydlení individuální. Území náleží do povodí řeky Labe, do Národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. V katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Předpokládá se mírný rozvoj obce především v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 194 192 190 188 - - -
   přechodně bydlící 380 380 380 380 - - -
   celkem 574 572 570 568 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   193 192 190 188 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Jetřichovice jsou zásobovány pitnou vodou z místního vodovodu Jetřichovice (M-DC.037). Podzemní voda je jímána vrtanou studnou (6 l/s), odkud je čerpána výtlačným potrubím DN 100 do VDJ Jetřichovice 100 m3 (268,51 m n.m.). Z VDJ je voda potrubím DN 150 vedena do obce. Z vodovodní sítě je zásobováno 99% obyvatel a zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní. Kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech Mg, Ca. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. Možno provozovat bez opatření.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Vlastní zdroj vody (vrt) mají objekty: hotel Belevue, penzion Dřevák, škola v přírodě a dětská ozdravovna.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť včetně zdrojů je vyhovující. Hlavní řady jsou nové v dobrém stavu. Pouze je nutná rekonstrukce a zkapacitnění potrubí v okrajových částech obce, kde je zásobování pomocí sdružených přípojek, které je značně poruchové. Jedná se o rekonstrukci potrubí DN60-80 v délce cca 500m. Novou bytovou zástavbu je možné napojit ze stávajícího rozvodu s dostavbou o řady DN 80 dl. cca 600 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jetřichovice S PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jetřichovice DKJ9 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Jetřichovice DKJ6 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 188 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Jetřichovicích je vybudovaná jednotná kanalizace (K-DC.062-J.N), do které jsou zaústěny přepady ze septiků od 83% obyvatel, odtoky z domovních mikročistíren od 6% obyvatel a 2% obyvatel jsou napojeni bez čištění přímo do kanalizace. Kanalizace je v celé délce gravitační, jedná se o jedinou větev DN 700 – 1200 zakončenou zděným výustním objektem do recipientu Velká Bělá. Na kanalizaci jsou napojeni obyvatelé obce, dětská ozdravovna, školní zařízení, obecní úřad, místní restaurační zařízení s ubytovacími kapacitami.
   9% obyvatel odvádí splaškové vody pomocí bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice – 16 km.
   V obci je realizováno 5 ks domovních mikročistíren, které jsou napojeny na kanalizaci (60 obyvatel trvalých i přechodných).
   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výstavba ČOV pro 700 EO a kanalizace DN 300 v délce 1,9 km. Odkanalizování budoucí výstavby RD U kostela – DN 300 dl. 600 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Jetřichovice čp.47 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa