Petrohrad - CZ042.3507.4210.0233.03 - stav 2004

 1. Obec

  Petrohrad

  Číslo obce PRVKUK 0233
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0233
  Kód obce 566560
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0233.03 Černčice 11968 119687
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Černčice leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 315,00  350,00 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel s 18 rekreačními objekty. Obcí protéká bezejmenný potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 136 135 135 135 - - -
   přechodně bydlící 40 40 40 40 - - -
   celkem 176 175 175 175 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   135 135 135 135 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Černčice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 vodovodem OK-SK-LN.002.9 z VDJ Malměřice – Veselka – 2 x 150 m3 (411,80 / 415,50 m n. m.), který je zásobován vodou z  z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před obcí je osazen redukční ventil s výstupním tlakem 0,3 MPa. Na vodovod je napojeno 99 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 1 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby z roku 1989 bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   99 100 100 99 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Černčice má oddílnou kanalizační síť K-LN.003.1-S.C ukončenou ČOV Černčice u Petrohradu s odtokem vyčištěné vody do bezejmenného potoka. Odpadní vody od 73 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV, od 9 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s následným vsakováním a od 18 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   ČOV je mechanicko – biologická čistírna odpadních vod s aerobní stabilizací kalu, která je určena pro čištění odpadních vod z obce Černčice. Splaškové odpadní vody přitékají gravitačně do sdruženého typového objektu válcového tvaru vybaveného česlemi, který slouží jako lapák plovoucích nečistot a písku. Dále pokračuje do aktivačního prostoru typu VHS II/k provzdušňovaného hřebenovým bubnem a dále otvory v dělící stěně do dosazovacího prostoru. Odsazená voda odtéká přepadovými hranami do odtokového kanálu s výustí do recipientu Podvinecký potok.
   Kal je dále zpracováván na ČOV Žatec.
   ČOV je pro 150 - 450 EO.

   Výkonové parametry rok 2002:                 m3/r l/s
   Skutečný přítok                         7 625    0,242
   Skutečný počet napojených EO                138

   Skutečné hodnoty znečištění:                 mg/l
   BSK5      395,0
   CHSK                  584,0
   NL          332,0
   N-NH4           114,0
   Pc         17,0

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2007.
   v kvalitě     mg/l „p“
   BSK5         30,0    
   CHSK         50,0            
   NL         25,0
   Qr = 27 010 m3/r
   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2007.

   Majitelem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je v celém rozsahu obce bez větších provozních problémů. Navrhujeme postupné zrušení septiků a bezodtokových jímek a přepojení objektů na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Černčice u Petrohradu PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Černčice u Petrohradu ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 140,0 140,0

  Mapa