Petrohrad - CZ042.3507.4210.0233.03 - stav 2022

 1. Obec

  Petrohrad

  Číslo obce PRVKUK 0233
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0233
  Kód obce 566560
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0233.03 Černčice 11968 119687
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Černčice leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 315,00  350,00 m n. m. Obcí protéká bezejmenný potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 136 135 130 127 124 122
   přechodně bydlící 40 40 28 32 34 36
   celkem 176 175 158 159 158 158
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   135 135 135 138 128 122
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Černčice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 vodovodem OK-SK-LN.002.9 z VDJ Malměřice – Veselka – 2 x 150 m3 (411,80 / 415,50 m n. m.), který je zásobován vodou z  z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   99 100 100 120 120 149
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Černčice má oddílnou kanalizační síť K-LN.003.1-S.C ukončenou ČOV Černčice u Petrohradu. Potrubí je z trub PP a PVC v profilech DN 200 a DN 300 v celkové délce 1,9 km. Na kanalizaci obce Černčice je napojena kanalizační síť obce Petrohrad.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 75 % trvale bydlících obyvatel,  25 % odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Jesenice u Rakovníka.

   Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Kanalizace je zakončena v ČOV Černčice. Kapacita je 124,5 m3/den. ČOV navržena na 1042 EO, BSK5  62,5 kg/den. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod  s odstraňováním dusíku a s aerobní stabilizací a gravitačním odvodněním kalu. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do  Podvineckého potoka.
   Kal je dále zpracováván na ČOV Žatec.

   ČOV Černčice slouží k čištění odpadních vod z obcí Petrohrad a Černčice.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky. Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod  jímky.

    Stávající kanalizační síť je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 003/1/K Černčice u Petrohradu PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Černčice u Petrohradu ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany ŽP/13026/2020/Bla Vodní dílo Finklův rybník
  23. 6. 2020
  Podbořany ŽP/9101/2020/Bla PO Bílenecký potok, ř. km 0,030 - 0,050 - rekonstrukce stupn
  7. 5. 2020