Petrohrad - CZ042.3507.4210.0233.02 - stav 2004

 1. Obec

  Petrohrad

  Číslo obce PRVKUK 0233
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0233
  Kód obce 566560
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0233.02 Bílenec 11967 119679
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bílenec leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 350,00  360,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel s 23 rekreačními objekty. Obcí protéká Bílenecký potok. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 30 31 34 38 - - -
   přechodně bydlící 40 40 40 40 - - -
   celkem 70 71 74 78 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   30 31 34 38 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bílenec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 vodovodem OK-SK-LN.002.11 z rozvodné sítě obce Petrohrad zásobované z VDJ Malměřice  Veselka – 2 x 150 m3 (411,80 / 415,50 m n. m.), do kterého přitéká voda z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby z roku 2001 bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bílenec nemá kanalizační systém, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole a od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Bílenec není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být veškeré bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Podbořany. Po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 275,0 1 275,0

  Mapa