Petrohrad - CZ042.3507.4210.0233.01 - stav 2004

 1. Obec

  Petrohrad

  Číslo obce PRVKUK 0233
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0233
  Kód obce 566560
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0233.01 Petrohrad 11969 119695
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Petrohrad leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 350,00   400,00 m n. m. Jedná se o obec do 550 trvale bydlících obyvatel s 54 rekreačními objekty. Obcí protéká bezejmenný potok. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a nachází se v ochranném pásmu vodního zdroje. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 524 526 529 533 - - -
   přechodně bydlící 100 100 100 100 - - -
   celkem 624 626 629 633 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   285 335 420 522 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Petrohrad je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 vodovodem OK-SK-LN.002.10 z VDJ Malměčice  Veselka – 2 x 150 m3 (411,80 / 415,50 m n. m.), který je zásobován vodou z  z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Na vodovod je napojeno 54 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 46 % je zásobováno pitnou vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k tlakovým poměrům v síti pro objekty nad kótou 380 m n. m. navrhujeme vybudovat AT stanici. Tento návrh doporučujme realizovat v letech 2003 - 2004. Stávající vodovod je v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ATS Petrohrad PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   52 53 53 533 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Petrohrad má oddílnou kanalizační síť K-LN.003.2-S.C ukončenou ČOV Černčice u Petrohradu s odtokem vyčištěné vody do bezejmenného potoka. Odpadní vody od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou odvedeny na ČOV Černčice u Petrohradu, od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od 50 % s odtokem do dešťové kanalizace. Od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Podbořany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhujeme v letech 2010 - 2015 vybudovat kanalizační systém připojený na kanalizační síť obce Černčice. Odpadní vody budou svedeny na ČOV Černčice. V současné době má obec zpracovaný projekt (zpracovatel Ing. Jan Ritter). Stávající septiky a bezodtokové jímky budou zrušeny a objekty budou přepojeny na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Petrohrad 1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Petrohrad 2 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 421,0 421,0

  Mapa