Petrohrad - CZ042.3507.4210.0233.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Petrohrad

  Číslo obce PRVKUK 0233
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0233
  Kód obce 566560
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0233.01 Petrohrad 11969 119695
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Petrohrad leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 350,00 - 400,00 m n. m. Obcí protéká bezejmenný potok. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. V blízkosti obce se nachází přírodní památka Háj Petra Bezruče, která je součástí NATURA. Jediným podnikem, který se zde zabývá zemědělskou výrobou je Petrohradská společnost s.r.o. Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva. V obci nejsou větší pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 524 526 500 457 480 497
   přechodně bydlící 100 100 119 139 123 112
   celkem 624 626 619 596 603 609
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   285 335 420 484 507 524
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Petrohrad je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 vodovodem OK-SK-LN.002.10 z VDJ Malměřice  Veselka – 2 x 150 m3 (411,80 / 415,50 m n. m.), který je zásobován vodou z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vzhledem k tlakovým poměrům v sítí byla v obci vybudována ATS stanice. Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 se předpokládá v souvislosti s výstavbou 9 rodinných domů zasíťování  pozemku  parc. č. 1148 v kat. ú. Petrohrad.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ATS Petrohrad PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   52 53 53 545 553 558
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Petrohrad má oddílnou kanalizační síť K-LN.003.2-S.C. Potrubí je z trub PE a PVC, malá část z kameniny, v profilech DN 90, DN 250 a DN 300 v celkové délce 5,75 km. Odpadní vody ze staré části obce ( Petrohrad-jih ) jsou gravitačně svedeny do ČSOV Petrohrad 2, odkud jsou výtlačným řadem PE DN80 dl. 1,48 km přečerpávány do části obce Nový Petrohrad. Zde je tento výtlak napojen na výtlačný řad PE DN80 dl. 0,4 km, kterým jsou čerpány odpadní vody z Nového Petrohradu pomocí ČSOV Petrohrad 1 do kanalizační sítě obce Černčice. Odpadní vody z obce Petrohrad jsou následně čištěny na ČOV Černčice.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 92 % trvale bydlících obyvatel,  7 % odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Jesenice u Rakovníka. 1 % obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do povrchových vod.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se předpokládá v souvislosti s výstavbou 9 rodinných domů zasíťování  pozemku  p.č. 1148 v k.ú. Petrohrad.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Petrohrad 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Petrohrad 2 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 164,0 1 606,0 3 770,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany ŽP/13026/2020/Bla Vodní dílo Finklův rybník
  23. 6. 2020
  Podbořany ŽP/9101/2020/Bla PO Bílenecký potok, ř. km 0,030 - 0,050 - rekonstrukce stupn
  7. 5. 2020