Očihov - CZ042.3507.4210.0232.02 - stav 2004

 1. Obec

  Očihov

  Číslo obce PRVKUK 0232
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0232
  Kód obce 566527
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0232.02 Očihovec 10892 108928
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Očihovec leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 297,00 – 310,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel s 15 rekreačními objekty. Obcí protéká Očihovecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se nárůst obyvatelstva v souvislosti s výstavbou rodinných domků. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 37 43 55 67 - - -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 - - -
   celkem 67 73 85 97 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   37 43 55 67 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Očihovec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Očihov OK-SK-LN.008 vodovodem OK-SK-LN.008.2 z rozvodné sítě obce Očihov s VDJ Očihov – 2 x 150 m3 (362,00 / 365,00 m n. m) zásobovaného vodou z  vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před obcí Očihov je osazen redukční ventil s výstupní hodnotou 0,32 MPa. Vodovodem je zásobováno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je bez větších provozních problémů. Vzhledem k vyšším únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci.
   V roce 2003 byla vybudována čerpací stanice a vodovodní přivaděč z obce Očihovec do VDJ Strojetice. Projektované kapacity: PVC DN 100 délky 2440,5 m a ČS Q = 4 l/s , H = 88 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LN 008/1 Očihovec PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Očihovec nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Očihovec není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být veškeré bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci. U nově budovaných objektů musí být osazena MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 835,0 1 835,0

  Mapa