Očihov - CZ042.3507.4210.0232.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Očihov

  Číslo obce PRVKUK 0232
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0232
  Kód obce 566527
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0232.02 Očihovec 10892 108928
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část Očihovec spadá pod obec Očihov a leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy a rekreačními chalupami podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 297,00 – 310,00 m n. m.. Obcí protéká Očihovecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nepředpokládá se nárůst obyvatelstva. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 37 43 45 47 46 46
   přechodně bydlící 30 30 41 48 38 32
   celkem 67 73 86 95 84 78
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   37 43 55 63 62 62
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Očihovec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Očihov OK-SK-LN.008 vodovodem OK-SK-LN.008.2 z rozvodné sítě obce Očihov s VDJ Očihov – 2 x 150 m3 (362,00 / 365,00 m n. m), zásobovaného vodou z  vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobováno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nepředpokládá se nárůst obyvatel, v obci nejsou pracovní příležitosti.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LN 008/1 Očihovec PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Očihovec nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 82 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Podbořany. 18 % obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Očihovec se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s malým počtem trvale žijících obyvatel. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

   Dle územního plánu je navržena výstavba  splaškové kanalizace a ČOV Očihovec pro 100EO s odpadem zaústěným do Očihovského potoka. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany ŽP/28011/2019/Bla malá vodní nádrž Očihov v lokalitě U Valova
  16. 12. 2019