Očihov - CZ042.3507.4210.0232.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Očihov

  Číslo obce PRVKUK 0232
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0232
  Kód obce 566527
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0232.01 Očihov 10891 108910
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Očihov leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny, do obce zasahuje ochranné pásmo přírodních minerálních vod I. a II. stupně. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy panelového typu podél komunikací. V obci sídlí firma KLINGER Kempchen s.r.o.. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 285,00 - 300,00 m n. m.. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu obyvatel, v obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 260 278 316 363 379 391
   přechodně bydlící 50 50 43 50 50 50
   celkem 310 328 359 413 429 441
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   253 271 301 309 342 371
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Očihov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Očihov OK-SK-LN.008 vodovodem OK-SK-LN.008.1 z VDJ Očihov – 2 x 150 m3 (362,00 / 365,00 m n. m.), který je zásobován vodou z  vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobována většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Očihov - VDJ.LN 008/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   70 76 84 247 259 352
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Očihov má jednotnou kanalizační síť K-LN.008-J.C. v celkové délce cca 1,7 km. Kanalizační síť je tvořena čtyřmi samostatnými stokami se čtyřmi malými ČOV. Stoka A odvádí odpadní vody z jižní části obce do ČOV Očihov "A". Stoka B odvádí odpadní vody z centra obce do ČOV Očihov "B". Stoka C odvádí odpadní vody ze severní části obce do ČOV Očihov "C". Stoka "D" odkanalizovává zástavbu řadových rodinných domů a bytový dům v severovýchodní části obce do ČOV Očihov "D". Kanalizační síť je za hranicí své životnosti, z větší části se jedná o původně dešťovou kanalizaci z 50. - 60.let minulého století.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 68 % trvale bydlících obyvatel,  22 % odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Podbořany. 10 % obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren se vsakováním.

   Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Očihov. 

   Čistírny odpadních vod Očihov jsou mechanicko biologické, navržené na:

   ČOV Očihov "A" -  100EO, BSK5  6 kg/den

   ČOV Očihov "B" -   50 EO, BSK5  3 kg/den

   ČOV Očihov "C" -   50 EO, BSK5  3 kg/den

   ČOV Očihov "D" -   75 EO, BSK5  4,5 kg/den

   Přebytečný kal je odvážen na ČOV Žatec. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do  Blšanky.  
  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Očihov je navrženo vybudování nové oddílné splaškové gravitační kanalizace v délce cca 2,7 km. Součástí kanalizační sítě budou dvě čerpací stanice s výtlačnými řady. Alternativně je možné zvolit systém tlakové kanalizace. Kanalizační síť bude ukončena v nové centrální ČOV Očihov, umístěné v blízkosti stávající ČOV Očihov "D", případně alternativně v severní části obce. Čistírna odpadních vod Očihov je navržena mechanicko biologická s kapacitou 400EO, BSK5  24 kg/den. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do  Blšanky. 

   Stávající čtyři čistírny odpadních vod Očihov  "A", "B", "C" a "D" budou po vybudování nového kanalizačního systému zrušeny. Stávající jednotná kanalizace bude sloužit pouze k odvádění dešťových vod, s volnými vyústmi do Blšanky.

   Začátek realizace navrhovaného řešení se předpokládá do roku 2030.   Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav COV.LN 008/1/K ČOV Očihov "D" PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV Očihov "C" PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV Očihov "B" PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV Očihov "A" PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Očihov E PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Očihov D PRVK\2021
  ČOV Návrh ČOV Očihov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 22 286,0 22 286,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany ŽP/28011/2019/Bla malá vodní nádrž Očihov v lokalitě U Valova
  16. 12. 2019