Nepomyšl - CZ042.3507.4210.0231.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Nepomyšl

  Číslo obce PRVKUK 0231
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0231
  Kód obce 566501
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0231.04 Chmelištná 10350 103501
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chmelišťná leží na úbočí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 425,00 – 440,00 m n. m. Obcí protéká potok Leska. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 4 3 4 4 4 4
   přechodně bydlící 8 8 0 0 0 0
   celkem 12 11 4 4 4 4
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chmelišťná nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. Kvalita vody v domovních studních a jejich vydatnost jsou dostačující.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhujeme zásobovat vodou obec Chmelišťná i nadále individuálně domovními studnami.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chmelišťná nemá kanalizační systém, odpadní vody od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Nepomyšl a od 80 % v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Chmelišťná není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2030 navrhujeme intenzifikaci septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany ŽP/16729/2019/Bla Manipulační řád pro MVN na p.p.č. 30 v k.ú. Chmelištná
  26. 7. 2019
  Podbořany ŽP/16726/2019/Bla MVN na p.p.č. 30 v k.ú. Chmelištná
  26. 7. 2019
  Podbořany ŽP/8038/2019/Bla MVN na p.p.č. 3685 Nepomyšl a na p.p.č. 1116/8 v k.ú. Buškov
  3. 4. 2019