Nepomyšl - CZ042.3507.4210.0231.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Nepomyšl

  Číslo obce PRVKUK 0231
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0231
  Kód obce 566501
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0231.03 Dvérce 10349 103497
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dvérce leží na úbočí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 410,00 – 450,00 m n. m. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 40 40 38 36 34 34
   přechodně bydlící 52 52 0 0 0 0
   celkem 92 92 38 36 34 34
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   33 33 34 30 30 30
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dvérce je zásobována vodou z místního vodovodu Dvérce M-LN.048. Zdrojem vody je VDJ Dvérce – 1 x 50 m3 . Vodovodem je zásobována převážná část trvale bydlících obyvatel a zbytek trvale bydlících obyv. je zásobován vodou z domovních studní. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Nepomyšl.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Dvérce předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LN 048/1 VDJ Dvérce - VDJ.LN 048/1 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LN 048/1 DVÉRCE - ZD.LN 048/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Dvérce nemá kanalizační systém, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče. Od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Nepomyšl a 20 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Dvérce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2030 musí být veškeré bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Podbořany, u objektů, které vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče je navrhováno vybudovat do roku 2030  domovní mikročistírny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 870,0 216,0 5 086,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany ŽP/16729/2019/Bla Manipulační řád pro MVN na p.p.č. 30 v k.ú. Chmelištná
  26. 7. 2019
  Podbořany ŽP/16726/2019/Bla MVN na p.p.č. 30 v k.ú. Chmelištná
  26. 7. 2019
  Podbořany ŽP/8038/2019/Bla MVN na p.p.č. 3685 Nepomyšl a na p.p.č. 1116/8 v k.ú. Buškov
  3. 4. 2019