Nepomyšl - CZ042.3507.4210.0231.03 - stav 2004

 1. Obec

  Nepomyšl

  Číslo obce PRVKUK 0231
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0231
  Kód obce 566501
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0231.03 Dvérce 10349 103497
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dvérce leží na úbočí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 410,00 – 450,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel s 19 rekreačními objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 40 40 41 43 - - -
   přechodně bydlící 52 52 52 52 - - -
   celkem 92 92 93 95 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   33 33 34 35 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dvérce je zásobována vodou z místního vodovodu Dvérce M-LN.048. Jiné informace nemá obec k dispozici. Vodovodem je zásobováno 83 % trvale bydlících obyvatel a zbylých 17 % je zásobováno vodou z domovních studní. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je Obec Nepomyšl.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod se potýká s menšími provozními problémy.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LN 048/1 VDJ Dvérce - VDJ.LN 048/1 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LN 048/1 DVÉRCE - ZD.LN 048/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LN 048/1 DVÉRCE - ZD.LN 048/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Dvérce nemá kanalizační systém, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče. Od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole a 20 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Dvérce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být veškeré bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Podbořany, u objektů, které vypouští nečištěné odpadní vody do vodoteče musí být do roku 2010 vybudovány domovní mikročistírny. A po roce 2021 navrhujeme postupnou rekonstrukci bezodtokových jímek a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 302,0 302,0

  Mapa