Nepomyšl - CZ042.3507.4210.0231.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Nepomyšl

  Číslo obce PRVKUK 0231
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0231
  Kód obce 566501
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0231.01 Nepomyšl 10351 103519
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nepomyšl leží na úbočí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 420,00 – 435,00 m n. m. Obcí protéká Dolánecký, Rohozecký a bezejmenný potok. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a nachází se v ochranném pásmu vodního zdroje. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 346 349 326 360 374 384
   přechodně bydlící 108 108 0 0 0 0
   celkem 454 457 326 360 374 384
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   180 214 271 360 374 384
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nepomyšl je zásobována vodou z místního vodovodu Nepomyšl M-LN.046. Zdrojem vody je vrtaná studna (1 l/s), ze které se pomocí AT stanicí čerpá do VDJ Nepomyšl. Vodovod zásobuje většinu trvale bydlících obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Nepomyšl.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. Po zpracování nového Územního plánu obce se plánuje rozšíření vodovodní sítě k novým stavebním parcelám.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LN 046/1 VDJ.LN 046/1 Nepomyšl 30 30 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Nepomyšl - CS.LN 046/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LN 046/1 Nepomyšl PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 323 360 374 384
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nepomyšl má vybudovanou splaškovou kanalizaci  ukončenou ČOV. Potrubí je z trub PVC v profilu DN 300 v celkové délce 5,3 km. Součástí kanalizační sítě jsou dvě ČSOV ( Q=2 l/s, H=5,5 m) s výtlačnými řady PE d50 v dl. 0,35 km.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel.

   Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Nepomyšl.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Nepomyšl. Kapacita je 90 m3/den. ČOV navržena na 500 EO, BSK5  24 kg/den. 

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s aerobní stabilizací kalu.

   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Doláneckého potoka.  
  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Nepomyšl PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS 2 Nepomyšl PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS 1 Nepomyšl PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany ŽP/16729/2019/Bla Manipulační řád pro MVN na p.p.č. 30 v k.ú. Chmelištná
  26. 7. 2019
  Podbořany ŽP/16726/2019/Bla MVN na p.p.č. 30 v k.ú. Chmelištná
  26. 7. 2019
  Podbořany ŽP/8038/2019/Bla MVN na p.p.č. 3685 Nepomyšl a na p.p.č. 1116/8 v k.ú. Buškov
  3. 4. 2019