Nepomyšl - CZ042.3507.4210.0231.01 - stav 2004

 1. Obec

  Nepomyšl

  Číslo obce PRVKUK 0231
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0231
  Kód obce 566501
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0231.01 Nepomyšl 10351 103519
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nepomyšl leží na úbočí Doupovských hor. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 420,00 – 435,00 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel se 40 rekreačními objekty. Obcí protéká Dolánecký, Rohozecký a bezejmenný potok. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a nachází se v ochranném pásmu vodního zdroje. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 346 349 354 360 - - -
   přechodně bydlící 108 108 108 108 - - -
   celkem 454 457 462 468 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   180 214 271 342 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nepomyšl je zásobována vodou z místního vodovodu Nepomyšl M-LN.046. Zdrojem vody je vrtaná studna (1-2 l/s), ze které se pomocí AT stanicí čerpá do VDJ Nepomyšl. Dalším zdrojem vody je kopaná studna s gravitačním vodovodem. Vodovod zásobuje 52 % trvale bydlících obyvatel. Zbylých 48 % obyvatel je zásobováno pitnou vodou individuálně z domovních studní. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Nepomyšl.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající vodovod je ve špatném technickém stavu. Navrhujeme výměnu stávajícího vodovodu a jeho rozšíření po celé obci dle projektu, na které je vydané stavební povolením.
   Projektované parametry:
   DN 90        1891 m
   DN 63        1721 m
   Odbočky DN 32984 m
   Stavba by měla být realizována v letech 2005 - 2006.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LN 046/1 VDJ.LN 046/1 Nepomyšl 30 m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Nepomyšl - CS.LN 046/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LN 046/1 Nepomyšl PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 323 329 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nepomyšl nemá kanalizační systém, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče. Od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 10 % trvale bydlících obyvatel vypouští nečištěné odpadní vody do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhujeme využít situace a současně s novým vodovodem v letech 2004 – 2005 vybudovat kanalizační systém ukončený ČOV.
   Projektované parametry:
   DN 300    847 m
   DN 250    2976 m
   Odbočky DN 20025 m
   Odbočky DN 150868 m
   Výtlak PE DN 80365 m
   2 ČSOV
   ČOV pro 400 EO, Q= 57,8 m3/d.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Nepomyšl PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS 2 Nepomyšl PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS 1 Nepomyšl PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa