Janská - CZ042.3502.4202.0023.01 - stav 2004

 1. Obec

  Janská

  Číslo obce PRVKUK 0023
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0023
  Kód obce 530395
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0023.01 Janská 05720 57207
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Janská leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 228,00 – 322,00 m n.m. Jedná se o obec do 200 trvale žijících obyvatel s 11 rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, bydlení individuální. Obcí protéká řeka Kamenice, do které se vlévá Bílý Potok (Bystřička) a Olešnička. Toky náležejí do povodí Labe. Obec leží v CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. V obci je drůbežářská firma Proagro Nymburk.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 198 198 198 198 - - -
   přechodně bydlící 35 35 35 35 - - -
   celkem 233 233 233 233 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   159 165 176 188 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Janská je zásobena z místního vodovodu Janská (M-DC.036). Zdrojem vody je soukromý vrt s ČS, odkud je voda čerpána potrubím DN 150 do VDJ 2x 250 m3 Nad drůbežárnou. Odtud je vedeno potrubí DN 150 s odbočkou do areálu drůbežárny a dále potrubím DN 100 do dalšího VDJ 2x 120 m3 (324,60/321,50 m n.m.). Gravitačním potrubím DN 100 je vedena voda do obce, rozvody v obci DN 50-80 mm. Cca 40% vodovodní sítě bylo vyměněno v 60 letech.
   Z vodovodní sítě je zásobováno 80% obyvatel, zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
   Kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech Mg, Ca. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. Možno provozovat bez opatření.
   Vrt s ČS a VDJ 2x 250 m3 je v majetku firmy Proagro Nymburk a.s. Majitelem VDJ 2x 120 m3 a rozvodné sítě v obci je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Celkový stav vodovodu není dobrý, je nutná rekonstrukce min. z 50%. Dále se předpokládá dostavba vodovodu – řad DN80-1,06 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 036/1 CS.DC 036/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 007/1 ZD.DC 007/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 036/1 ZD.DC 036/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 036/2 VDJ.DC 036/2 500 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav 240 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav Filipov u České Kamenice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Janské není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny od 70% obyvatel do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice – 5 km, 25% obyvatel má septiky s odtokem do vodoteče a 5% obyvatel má septiky se vsakováním.
   Odpad z drůbežárny je uskladňován v nádržích a vyvážen.
   Dešťové vody jsou odváděny převážně pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice a septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 965,0 1 965,0

  Mapa