Janská - CZ042.3502.4202.0023.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Janská

  Číslo obce PRVKUK 0023
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0023
  Kód obce 530395
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0023.01 Janská 05720 57207
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Janská leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 228,00 – 322,00 m n.m. Jedná se o obec do 210 trvale žijících obyvatel s 11 rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace, bydlení individuální. Obcí protéká řeka Kamenice, do které se vlévá Bílý Potok (Bystřička) a Olešnička. Toky náležejí do povodí Labe. Obec leží v CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída, dále se obec nachází v OP vodního zdroje. Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. V obci je drůbežářská firma Proagro Nymburk.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 198 198 207 202 194 189
   přechodně bydlící 35 35 12 14 14 14
   celkem 233 233 219 216 208 203
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   159 165 176 195 194 189
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Janská je zásobena z místního vodovodu Janská (M-DC.036). Zdrojem vody je soukromý vrt s ČS, odkud je voda čerpána potrubím DN 150 do VDJ 2x 250 m3 Nad drůbežárnou. Odtud je vedeno potrubí DN 150 s odbočkou do areálu drůbežárny a dále potrubím DN 100 do dalšího VDJ 120 m3 (324,60/321,50 m n.m.). Gravitačním potrubím DN 100 je vedena voda do obce, rozvody v obci DN 50-80 mm. Cca 40% vodovodní sítě bylo vyměněno v 60 letech.
   Z vodovodní sítě je zásobována většina obyvatel, zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
   Kvalita pitné vody neodpovídala v roce 2019 dle vyhlášky  č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. v parametrech Mg, Ca. Dle vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené. Možno provozovat bez opatření.

   Vrt s ČS a VDJ 2x 250 m3 je v majetku firmy Proagro Nymburk a.s. Majitelem VDJ 120 m3 a rozvodné sítě v obci je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Janská předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Je uvažováno s připojení vodovodní sítě České Kamenice na přivaděč ze Hřenska novým přívodním řadem od Bynovce do České Kamenice, vedeným obcí Jánskou o délce 11,210 km. Výstavba se do roku 2030 nepředpokládá.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC006069, je navržena výstavba připojovacího řadu napojeného z navrženého řadu do Filipova z materiálu PE DN 80, délky 1836 m. Realizace je plánována v letech 2025-30. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 036/1 JÁNSKÁ-U VRTU PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 007/1 ZD.DC 007/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 036/1 ZD.DC 036/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 036/2 VDJ-NAD DRŮBEŽÁRNOU 500 500 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Janská 120 120 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Janská VDJ Janská PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Janské není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny od 70% obyvatel do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice – 5 km, 25% obyvatel má septiky s odtokem do vodoteče a 5% obyvatel má septiky se vsakováním.
   Odpad z drůbežárny je uskladňován v nádržích a vyvážen.
   Dešťové vody jsou odváděny převážně pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době je zpracována projektová dokumentace řešící systém odkanalizování obce Jánská. Návrh spočívá ve vybudování tlakové kanalizace a místní ČOV s kapacitou 300EO s vyústěním do toku Kamenice. Tlakové kanalizační potrubí je navrženo v dimenze DN110 v délce cca 3,5 km. Každý objekt bude mít čerpací šachtu, z které budou splaškové vody čerpány na navrhovanou ČOV.

   Při splnění určitých podmínek je možné akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Janská PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7 725,0 0,0 7 725,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory