Lubenec - CZ042.3507.4210.0230.05 - stav 2009

 1. Obec

  Lubenec

  Číslo obce PRVKUK 0230
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0230
  Kód obce 566438
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0230.05 Ležky 08083 80837
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ležky leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 370,00 – 385,00 n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním objektem. Obcí protéká Ležecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný úbytek obyvatelstva. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 120 117 113 110 - - -
   přechodně bydlící 3 3 3 3 - - -
   celkem 123 120 116 113 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   114 114 113 110 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ležky je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 vodovodem OK-SK-LN.002.5 z rozvodné sítě obce Lubenec zásobované z VDJ Dolní Záhoří – 2 x 400 m3 (436,00 / 441,00 m n. m.) z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobováno 95 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 5 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Ležky nemá kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Ležky není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být veškeré bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci. U nově budovaných objektů musí být osazena MČOV.

   V obci Ležky se navrhuje vybudovat tlakovou kanalizační síť z plastového potrubí DN 63 a 90 v délce 1090 m, kanalizační tlakové odbočky DN 40 v délce 678 m, 47 domovních tlakových čerpacích stanic a centrální biologickou čistírnu odpadních vod pro 150 EO.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Ležky PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Ležky ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 6 150,0 6 150,0

  Mapa