Lubenec - CZ042.3507.4210.0230.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lubenec

  Číslo obce PRVKUK 0230
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0230
  Kód obce 566438
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0230.05 Ležky 08083 80837
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ležky leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 370,00 – 385,00 n. m. Obcí protéká Ležecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nepředpokládá se nárůst obyvatelstva. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 120 117 115 48 47 47
   přechodně bydlící 3 3 230 242 217 200
   celkem 123 120 345 290 264 247
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   114 114 113 90 89 89
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ležky je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 vodovodem OK-SK-LN.002.5 z rozvodné sítě obce Lubenec zásobované z VDJ Záhoří – 2 x 400 m3 (436,00 / 441,00 m n. m.) z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobována většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 169 156 147
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Ležky má vybudovanou tlakovou oddílnou splaškovou kanalizaci ukončenou ČOV.  Potrubí je z trub HDPE v profilech d90 a d63 v celkové délce 1,1 km. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel.

   Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Kanalizace je zakončena v ČOV Ležky. Kapacita je 22,5 m3/den. ČOV navržena na 150 EO, BSK5  9 kg/den. 

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s aerobní stabilizací kalu.

   Mechanický stupeň je tvořený ručními jemnými česlemi. Biologický stupeň se skládá z denitrifikace a  nitrifikační nádrže s vestavěnou dosazovací nádrží. Přebytečný kal je čerpán do kalové zahušťovací a uskladňovací nádrže.

   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Ležeckého potoka.    3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Ležky PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Ležky ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany ŽP/3843/2020/Lau Lubenecký rybník, úprava bezpečnostního přelivu
  20. 2. 2020
  Podbořany ŽP/13500/2020/Lau Rybník Libkovice
  29. 6. 2020