Lubenec - CZ042.3507.4210.0230.01 - stav 2004

 1. Obec

  Lubenec

  Číslo obce PRVKUK 0230
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0230
  Kód obce 566438
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0230.01 Lubenec 08791 87912
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lubenec leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy a domy panelového typu podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 370,00 – 390,00 m n. m. Jedná se o obec do 1500 trvale bydlících obyvatel s 5 rekreačními objekty a s ubytovacím zařízením o kapacitě 100 lůžek. Obcí protéká Lubenecký potok a Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 237 1 244 1 257 1 270 - - -
   přechodně bydlící 12 12 13 15 - - -
   celkem 1 249 1 256 1 270 1 285 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 200 1 209 1 227 1 245 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lubenec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 vodovodem OK-SK-LN.002.3 z VDJ Dolní Záhoří – 2 x 400 m3 (436,00 / 441,00 m n. m.), který je zásobován vodou z  z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před obcí je osazen redukční ventil s výstupní hodnotou 0,25 MPa. Pro místní část obce „Jelení“ je zřízena posilovací tlaková stanice. Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobováno 97 % trvale bydlících obyvatel, zbylá 3 % jsou zásobována individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Navrhujeme výměnu stávajících azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LN 002/1 Lubenec - Jelení PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   618 622 628 1 270 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lubenec má splaškovou kanalizační síť K-LN.001-S.C ukončenou ČOV Lubenec s odtokem vyčištěné vody do vodoteče Blšanka. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny na ČOV a od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče.
   ČOV je o mechanicko – biologická čistírna odpadních vod. Čistírna odpadních vod se sestává z mechanického předčištění tvořeného hrubými ručně stíranými česlemi, lapákem písku a dále z kompaktního biologického stupně tvořeného 2 ks nádrží VHS III/k. Součástí ČOV je také kalojem, provozní budova, elektrorozvodna, velín a strojovna.
   Způsob stabilizace kalu je aerobní. Produkce stabilizovaného kalu 1140,5 m3/rok, 11,41 t/rok. Kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Žatec.

   Projektové parametry:
   Průměrný roční přítok Qr                    101 981 m3/rok

                                   m3/d l/s
   Průměrný přítok Qd                        279,4    3,23
   Počet napojených EO                    1684

   Výkonové parametry rok 2002:                 m3/r l/s
   Skutečný přítok                         71 656,02,72
   Skutečný počet napojených EO                939
   Skutečné hodnoty znečištění
   mg/l
   BSK5      287,0
   CHSK                  484,0
   NL          152,0
   N-NH4           43,0
   Pc         8,7

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2007.

   v kvalitě     mg/l „p“
   BSK5         60,0    
   CHSK         120,0            
   NL         45,0

   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době probíhá rozšíření a intenzifikace ČOV na kapacitu 1500 EO, Q24=225 m3/d. Stavba bude zahájena v roce 2004 a bude dokončena v srpnu 2005.
   Realizuje se nová ČOV v dvoulinkovém provedení s předřazenou denitrifikací (2 x 32 m3), nitrifikací (2 x 85 m3) a dosazovacími nádržemi (2 x 52 m3). Mechanické předčištění bude tvořeno lapákem štěrku, hrubými česlemi, strojními jemnými česlemi, LPV 800 a rozdělovacím objektem nátoku na 2 linky.
   Při rekonstrukci bude zvětšena kapacita kalového sila z 38 m3 na 67 m3. Součástí kalového hospodářství jsou 2 nové stabilizační podzemní nádrže na aerobní dostabilizaci přebytečného kalu odkud bude čerpán do rekonstruovaného sila.
   Generálním dodavatelem jsou EKOSTAVBY Louny a dodavatelem technologie Kunst Hranice s.r.o.
   Navrhujeme zrušit stávající septiky a přepojit na ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Lubenec PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Lubenec - Pražská PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Lubenec - u školky PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Lubenec ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  171,0 0,0 171,0

  Mapa