Lubenec - CZ042.3507.4210.0230.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lubenec

  Číslo obce PRVKUK 0230
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0230
  Kód obce 566438
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0230.01 Lubenec 08791 87912
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lubenec leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy a domy panelového typu podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 370,00 – 390,00 m n. m. Obcí protéká Lubenecký potok a Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 237 1 244 1 185 1 440 1 311 1 219
   přechodně bydlící 12 12 285 300 416 500
   celkem 1 249 1 256 1 470 1 740 1 727 1 719
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 200 1 209 1 227 1 500 1 616 1 700
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lubenec je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 vodovodem OK-SK-LN.002.3 z VDJ Záhoří – 2 x 400 m3 (436,00 / 441,00 m n. m.), který je zásobován vodou z  z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Pro místní část obce „Jelení“ je zřízena posilovací tlaková stanice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů.


  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LN 002/1 Lubenec - Jelení PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   618 622 628 1 389 1 344 1 494
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lubenec má splaškovou kanalizační síť K-LN.001-S.C ukončenou ČOV. V malé části obce je kanalizace jednotná. Potrubí je převážně z trub PVC v profilech DN 250 až DN 400, výtlačné řady PE DN 80 a DN 100. Celková délka kanalizační sítě je cca  6,7 km. Součástí kanalizační sítě jsou ČSOV.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 80 % trvale bydlících obyvatel, 10 % trvale bydlících obyvatel akumuluje odpadní vody v bezodtokých jímkách vyvážených na ČOV Podbořany. Odpadní vody od 5 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním a 5% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do kanalizace.

   Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Kanalizace je zakončena v ČOV Lubenec. Kapacita je 225 m3/den. ČOV navržena na 1500 EO, BSK5  90 kg/den. 

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s aerobní stabilizací kalu. 

   Mechanický stupeň je tvořený lapákem štěrku, hrubými česlemi, strojními jemnými česlemi, LPV 800 a rozdělovacím objektem nátoku na 2 linky. 

   Biologický stupeň je ve dvoulinkovém provedení s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a dosazovacími nádržemi.  Kalového hospodářství tvoří 2 stabilizační nádrže na aerobní dostabilizaci přebytečného kalu a kalojem.  Kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Žatec. Vyčištěná odpadní voda natéká přes měrný objekt do Blšanky.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky. Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod septiky a jímky. 

   Dle územního plánu je uvažováno s prodloužením kanalizačních stok do míst nové zástavby. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 001/1/K Lubenec PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Lubenec - Pražská PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Lubenec - u školky PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Lubenec ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  14 778,0 0,0 14 778,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany ŽP/3843/2020/Lau Lubenecký rybník, úprava bezpečnostního přelivu
  20. 2. 2020
  Podbořany ŽP/13500/2020/Lau Rybník Libkovice
  29. 6. 2020