Janov - CZ042.3502.4202.0022.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Janov

  Číslo obce PRVKUK 0022
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0022
  Kód obce 544680
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0022.01 Janov 14376 143766
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Janov leží severně od Děčína, v nadmořských výškách 295,00 – 335,00 m n.m. Obcí protéká Janovský potok, jeden místní potok a nacházejí se zde dva rybníky. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Je zde dům s pečovatelskou službou cca pro 50 osob. Území náleží do povodí řeky Labe, do Národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Nachází se zde ochranné pásmo vodního zdroje. Předpokládá se rozvoj turistického ruchu v obci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 185 186 305 293 282 275
   přechodně bydlící 250 250 64 75 75 75
   celkem 435 436 369 368 357 350
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   185 186 188 368 357 350
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Janov je zásoben ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-DC.001.12) přívodním řadem z Hřenska přes ČS Janov u Hřenska. Na okraji obce je vybudována čerpací stanice, od které je veden rozvod v obci. Vodovod byl postaven v osmdesátých letech. Kvalita i kapacita pitné vody je vyhovující. Z vodovodní sítě je zásobena většina obyvatel.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Janov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Po roce 2030 se předpokládá rozšíření vodovodní sítě pro novou zástavbu v délce cca 700m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Janov u Hřenska ČS Janov u Hřenska PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Janově není vybudovaná soustavná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín - 18 km (95%) a od 5% obyvatel jsou odpadní vody likvidovány v mikročistírně s odtokem do vodoteče. Je zde vybudována kanalizace a ČOV, která likvidovala odpadní vody ze školy v přírodě a je již několik let mimo provoz. ČOV je typu VHS –2x MČOV I. Kapacita této čistírny je Q=2x51,2=102,4 m3 /den.Toto zařízení je ve správě školského úřadu Chomutov.
   Dešťové vody jsou odváděny převážně pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. Část dešťových vod odvádí dešťová kanalizace ve správě i majetku obce Janov (10% území).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec má zpracovanou studii na vybudování kanalizace a ČOV. Zpracovatel dokumentace: MK Centrum s.r.o., Masarykova 633, Ústí n.L. Studie uvažuje s rekonstrukcí stávající, nevyužívané ČOV a následně s vybudováním kanalizace pro celou obec včetně přečerpávacích stanic s výtlačným potrubím. Odkanalizování celé obce jedním kanalizačním systémem s centrální ČOV se vzhledem malého počtu trvale žijících obyvatel a nepravidelné konfigurací terénu pro technickou a ekonomickou náročnost stavby nedoporučuje.

   Lze doporučit vybudování kanalizace pouze pro část obce se soustředěnou zástavbou včetně individuální i hromadné rekreace, která tvoří velké procento osídlení a obec má zájem ji dále rozšiřovat. Rekonstrukce stávající, nevyužívané ČOV a vybudování nové kanalizace- stoky DN 300 dl. cca 3,0 km a přípojky. Zda bude stávající ČOV ještě použitelná nelze dnes zaručit.
   Odpadní splaškové vody ze zbývající části obce (cca 35%) budou svedeny do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Děčín nebo v domovních mikročistírnách odpadních vod. Je však nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Rekonstrukce COV.DC 068/1/K ČOV Janov- rekonstrukce PRVK\2021
  ČOV Stav COV.DC 068/1/K ČOV Janov- mimo provoz PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  10 752,0 0,0 10 752,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory