Janov - CZ042.3502.4202.0022.01 - stav 2004

 1. Obec

  Janov

  Číslo obce PRVKUK 0022
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0022
  Kód obce 544680
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0022.01 Janov 14376 143766
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Janov leží severně od Děčína, v nadmořských výškách 295,00 – 335,00 m n.m. Jedná se o obec do 190 trvale žijících obyvatel se 112 rekreačními objekty a ubytovacím zařízením (100 lůžek). Obcí protéká Janovský potok, jeden místní potok a nacházejí se zde dva rybníky. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací, bydlení individuální. Je zde dům s pečovatelskou službou cca pro 50 osob. Území náleží do povodí řeky Labe, do Národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Nachází se zde ochranné pásmo vodního zdroje. Předpokládá se rozvoj turistického ruchu v obci.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 185 186 188 190 - - -
   přechodně bydlící 250 250 250 250 - - -
   celkem 435 436 438 440 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   185 186 188 190 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Janov je zásoben ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-DC.001/12) přívodním řadem z Hřenska přes VDJ Janov 1000 m3 (297,90/293,80). Na okraji obce je vybudována čerpací stanice, od které je veden rozvod v obci. Vodovod byl postaven v osmdesátých letech. Kvalita i kapacita pitné vody je vyhovující. Z vodovodní sítě je zásobeno 100% obyvatel.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je vyhovující. Po roce 2015 se předpokládá rozšíření vodovodní sítě pro novou výstavbu v délce cca 700m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Janově není vybudovaná soustavná kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín - 18 km (95%) a od 5% obyvatel jsou odpadní vody likvidovány v mikročistírně s odtokem do vodoteče. Je zde vybudována kanalizace a ČOV, která likvidovala odpadní vody ze školy v přírodě a je již několik let mimo provoz. ČOV je typu VHS –2x MČOV I. Kapacita této čistírny je Q=2x51,2=102,4 m3 /den.Toto zařízení je ve správě školského úřadu Chomutov.
   Dešťové vody jsou odváděny převážně pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. Část dešťových vod odvádí dešťová kanalizace ve správě i majetku obce Janov (10% území).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.

   Obec má zpracovanou studii na vybudování kanalizace a ČOV. Zpracovatel dokumentace: MK Centrum s.r.o., Masarykova 633, Ústí n.L. Studie uvažuje s rekonstrukcí stávající, nevyužívané ČOV a následně s vybudováním kanalizace pro celou obec včetně přečerpávacích stanic s výtlačným potrubím. Odkanalizování celé obce jedním kanalizačním systémem s centrální ČOV se vzhledem malého počtu trvale žijících obyvatel a nepravidelné konfigurací terénu pro technickou a ekonomickou náročnost stavby nedoporučuje.
   Lze výhledově, po roce 2015, doporučit vybudování kanalizace pouze pro část obce se soustředěnou zástavbou včetně individuelní i hromadné rekreace, která tvoří velké procento osídlení a obec má zájem ji dále rozšiřovat. Rekonstrukce stávající, nevyužívané ČOV a vybudování nové kanalizace- stoky DN 300 dl. cca 3,0 km a přípojky. Zda bude stávající ČOV ještě použitelná nelze dnes zaručit.
   Odpadní splaškové vody ze zbývající části obce (cca 35%) budou svedeny do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Děčín nebo v domovních mikročistírnách odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Rekonstrukce COV.DC 068/1/K ČOV JANOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  780,0 14 110,0 14 890,0

  Mapa