Kryry - CZ042.3507.4210.0229.04 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Kryry

  Číslo obce PRVKUK 0229
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0229
  Kód obce 566314
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0229.04 Strojetice 15699 156990
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Strojetice leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 360,00  380,00 m n. m. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 184 183 181 168 162 158
   přechodně bydlící 46 46 0 0 0 0
   celkem 230 229 181 168 162 158
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   100 115 140 119 135 150
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Strojetice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Očihov OK-SK-LN.008 vodovodem OK-SK-LN.008.3 z věžového VDJ Strojetice který je zásobován přes rozvodnou síť obcí Očihovec a Očihov z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Strojetice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem věžový Stav VDJ.LN 008/2 VDJ.LN 008/2 Strojetice 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   129 130 128 118 115 158
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Strojetice má jednotnou kanalizační síť K-LN.005-S.C ukončenou ČOV. Potrubí je z trub PVC v profilech DN 150 až DN 300 v celkové délce 2,8 km. 

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 

   Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV, od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Podbořany, od 5 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do kanalizace a od 5 % v septicích s odtokem do povrchových vod.

   Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Kanalizace je zakončena v ČOV Strojetice. Kapacita je 45,71 m3/den. ČOV navržena na 286 EO, BSK5  17,16 kg/den. 

   Čistírna odpadních vod je mechanická s anaerobní stabilizací kalu, která se sestává z objektu septiku a dvou zemních filtrů s náplní CINIS. Kal je následně odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Žatec.  Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do bezejmenné vodoteče, pravostranného přítoku Blšanky.  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky. Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod septiky a jímky. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 005/1/K Strojetice u Podbořan 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Strojetice u Podbořan ČOV 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 762,0 0,0 5 762,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany ŽP/18074/2019/Lau Malá vodní nádrž Strojetice
  13. 8. 2019
  Podbořany ŽP/18029/2019/Lau Malá vodní nádrž Běsno
  13. 8. 2019