Kryry - CZ042.3507.4210.0229.04 - stav 2004

 1. Obec

  Kryry

  Číslo obce PRVKUK 0229
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0229
  Kód obce 566314
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0229.04 Strojetice 15699 156990
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Strojetice leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 360,00  380,00 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel s 15 rekreačními objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 184 183 181 180 - - -
   přechodně bydlící 46 46 46 46 - - -
   celkem 230 229 227 226 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   100 115 140 171 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Strojetice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Očihov OK-SK-LN.008 vodovodem OK-SK-LN.008.3 z věžového VDJ Strojetice – umístěného na kótě terénu 377,00 m n. m., který je zásobován přes rozvodnou síť obcí Očihovec a Očihov z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobováno 54 % trvale bydlících obyvatel. Zbylých 46 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.
   V  roce 2003 byla vybudována čerpací stanice ČS Očihovec odkud se čerpá novým přivaděčem do VDJ Strojetice. Propojovací řad je PVC DN 100 v celkové délce 2440,5 m a kapacita ČS 4 l/s při souběhu dvou čerpadel, Hčmax = 88 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LN 008/2 strojetice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   129 130 128 126 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Strojetice má oddílnou kanalizační síť K-LN.005-S.C ukončenou ČOV Strojetice. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV, od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Podbořany, od 5 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do kanalizace a od 5 % v septicích s odtokem do povrchových vod. Majitelem kanalizace a ČOV je obec Kryry a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   ČOV Strojetice je o mechanicko – biologická čistírna odpadních vod, která se sestává z objektu septiku a dvou zemních filtrů s náplní CINIS. Proces čištění tvoří tři stupně čištění. První stupeň - septik SM 11 zajišťuje oddělení hrubých nečistot, druhý stupeň – CINIS I zajišťuje hlavní čištění a třetí stupeň – CINIS II provádí dočištění. Kal je následně odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Žatec.


   Výkonové parametry rok 2002:                 m3/r l/s
   Skutečný přítok                         4 582    0,145
   Skutečný počet napojených EO                19

   Skutečné hodnoty znečištění                    mg/l
   BSK5     91,0
   CHSK                 143,0
   NL          37,0
   N-NH4          37,4
   Pc         6,4

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod č.j. ŽP – 6481/00 – 231/6 - Cr. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2001.

   v kvalitě     mg/l „p“
   BSK5         15,0    
   CHSK         25,0            
   NL         25,0

   v množství     Qr = 16 800 m3/r

   Vlastníkem ČOV a kanalizace je obec Kryry, provozovatelem zařízení jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační systém je v celém rozsahu bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí. Stávající septiky a bezodtokové jímky navrhujeme přepojit na kanalizační systém.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Strojetice u Podbořan PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Strojetice u Podbořan ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 473,0 2 473,0

  Mapa