Kryry - CZ042.3507.4210.0229.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kryry

  Číslo obce PRVKUK 0229
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0229
  Kód obce 566314
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0229.03 Stebno 15538 155381
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Stebno leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 360,00  370,00  m n. m. Obcí protéká Podvinecký a Stebenský potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. V katastrálním území obce v extravilánu se nachází II. ochranné pásmo vodního zdroje Kryry vrt HV-ST-1. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 143 140 141 114 109 107
   přechodně bydlící 75 75 2 2 2 2
   celkem 218 215 143 116 111 109
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   140 140 136 116 111 109
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Stebno je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002, vodovodem OK-SK-LN.002.8 z VDJ Malměřice - Veselka – 2 x 150 m3 (411,80 / 415,50 m n. m.), který je zásobován vodou z VDJ Záhoří z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobována většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Je navržena nová část vodovodního řadu délky 350 metrů, DN 100 z materiálu PE. Výstavba této části vodovodní sítě bude sloužit pro  zásobování nových rozvojových ploch. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LN 002/4 Malměřice - Veselka PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Stebno nemá kanalizační síť, odpadní vody od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Podbořany a od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace. 10% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Stebno není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2030 navrhujeme postupnou rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

   Při splnění určitých podmínek je případně možné též akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat  výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany ŽP/18074/2019/Lau Malá vodní nádrž Strojetice
  13. 8. 2019
  Podbořany ŽP/18029/2019/Lau Malá vodní nádrž Běsno
  13. 8. 2019