Kryry - CZ042.3507.4210.0229.03 - stav 2004

 1. Obec

  Kryry

  Číslo obce PRVKUK 0229
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0229
  Kód obce 566314
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0229.03 Stebno 15538 155381
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Stebno leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 360,00  370,00  m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel s 36 rekreačními objekty a ubytovacím zařízením o kapacitě 30 lůžek. Obcí protéká Podvinecký a Stebenský potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 143 140 136 133 - - -
   přechodně bydlící 75 75 75 75 - - -
   celkem 218 215 211 208 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   140 140 136 133 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Stebno je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002, vodovodem OK-SK-LN.002.8 z VDJ Malměřice - Veselka – 2 x 150 m3 (411,80 / 415,50 m n. m.), který je zásobován vodou z VDJ Záhoří z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobováno 98 % trvale bydlících obyvatel, zbylé 2  % jsou zásobována individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Stebno nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole a od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Stebno není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 5 385,0 5 385,0

  Mapa