Kryry - CZ042.3507.4210.0229.02 - stav 2004

 1. Obec

  Kryry

  Číslo obce PRVKUK 0229
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0229
  Kód obce 566314
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0229.02 Běsno 15698 156981
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Běsno leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 310,00 – 325,00 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel s 15 rekreačními objekty. Obcí protéká Očihovecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře, zasahuje do Přírodního parku Džbán a ochranného pásma vodního zdroje Běsno. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 104 103 102 102 - - -
   přechodně bydlící 50 50 50 50 - - -
   celkem 154 153 152 152 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   50 57 68 83 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Běsno je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Očihov OK-SK-LN.008 vodovodem OK-SK-LN.008.4 z věžového VDJ Strojetice – umístěného na kótě terénu 377,00 m n. m., který je zásobován z rozvodné sítě obce Očihovec. 48 % obyvatel je napojeno na vodovod. Zbylých 52 % je zásobováno vodou individuálně domovními studnami. Kvalita vody v domovních studních odpovídá vyhl. 376/2000 sb. a jejich vydatnost je také dostačující. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je nový z roku 2003 v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Běsno S1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Běsno nemá kanalizační síť, odpadní vody od 25 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a od 10 % v septicích se vsakováním. Odpadní vody od 35 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole a do 30 % s vyvážením na ČOV Podbořany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Běsno není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 5 105,0 5 105,0

  Mapa