Kryry - CZ042.3507.4210.0229.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kryry

  Číslo obce PRVKUK 0229
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0229
  Kód obce 566314
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0229.02 Běsno 15698 156981
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Běsno leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 310,00 – 325,00 m n. m. Obcí protéká Očihovecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře, zasahuje do Přírodního parku Džbán a ochranného pásma vodního zdroje Běsno. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 104 103 102 126 121 118
   přechodně bydlící 50 50 0 0 0 0
   celkem 154 153 102 126 121 118
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   50 57 68 114 114 114
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Běsno je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Očihov OK-SK-LN.008 vodovodem OK-SK-LN.008.4 z věžového VDJ Strojetice, který je zásobován z rozvodné sítě obce Očihovec. Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobována většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Běsno S1 ZD Běsno PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Běsno nemá kanalizační síť, odpadní vody od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a od 10 % v septicích se vsakováním. Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Podbořany. 10% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Běsno není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2030 navrhujeme postupnou rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

   Při splnění určitých podmínek je případně možné též akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat  výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany ŽP/18074/2019/Lau Malá vodní nádrž Strojetice
  13. 8. 2019
  Podbořany ŽP/18029/2019/Lau Malá vodní nádrž Běsno
  13. 8. 2019