Kryry - CZ042.3507.4210.0229.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Kryry

  Číslo obce PRVKUK 0229
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0229
  Kód obce 566314
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0229.01 Kryry 07546 75469
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kryry leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 295,00 – 330,00 m n. m. Obcí protéká Podvinecký potok a Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 2 015 2 017 1 974 1 865 1 797 1 749
   přechodně bydlící 160 160 9 9 9 9
   celkem 2 175 2 177 1 983 1 874 1 806 1 758
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   2 015 2 017 2 022 1 874 1 806 1 758
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kryry je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Vroutek OK-SK-LN.004 vodovodem OK-SK-LN.004.3 z rozvodné sítě obce Vroutek s VDJ Vroutek – 1 x 150 m3 (371,5 / 375,5 m n. m.), která je zásobovaná z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice.  Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobována většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 209 1 211 1 214 1 343 1 295 1 500
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kryry má jednotnou kanalizační síť K-LN004-J.C ukončenou ČOV. V malé části obce je kanalizace oddílná. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 500, výtlačné řady PE DN 60 až DN 150. Celková délka kanalizační sítě je cca  9,3 km. Součástí kanalizační sítě je pět ČSOV s výtlačnými řady v celkové délce 0,7 km.

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 72 % trvale bydlících obyvatel, 20 % trvale bydlících obyvatel akumuluje odpadní vody v bezodtokých jímkách vyvážených na ČOV Podbořany a odpadní vody od 8 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace.

   Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Kanalizace je zakončena v ČOV Kryry. Kapacita je 431,7 m3/den. ČOV navržena na 1500 EO, BSK5  90 kg/den. 

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s aerobní stabilizací kalu. 

   Mechanický stupeň je tvořený hrubými ručně stíranými česlemi a lapákem písku.  Biologický stupeň tvoří dva nezávislé oxidační příkopy, aktivační směs je odváděna do dosazovacích nádrží. Vyčištěná odpadní voda natéká přes měrný objekt do Blšanky. Přebytečný kal je gravitačně zahušťován ve 3 kalojemech a následně odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Žatec.     


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky. Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod septiky a jímky. Připojování všech obyvatel na kanalizační síť je podmíněno intenzifikací stávající ČOV Kryry.

   Dle územního plánu je uvažováno s prodloužením kanalizačních stok do míst nové zástavby. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 004/1/K Kryry PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN004/4 Kryry - 5.května PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN004/3 Kryry - Zahradní PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN004/1 Kryry - Malá Strana PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN004/2 Kryry - Vodní PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN004/5 Kryry - Hluboká cesta PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Kryry ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  14 168,0 0,0 14 168,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Podbořany ŽP/18074/2019/Lau Malá vodní nádrž Strojetice
  13. 8. 2019
  Podbořany ŽP/18029/2019/Lau Malá vodní nádrž Běsno
  13. 8. 2019