Kryry - CZ042.3507.4210.0229.01 - stav 2004

 1. Obec

  Kryry

  Číslo obce PRVKUK 0229
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0229
  Kód obce 566314
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0229.01 Kryry 07546 75469
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kryry leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 295,00 – 330,00 m n. m. Jedná se o obec do 2500 trvale bydlících obyvatel, s 65 rekreačními objekty a s ubytovacím zařízením o kapacitě 3 lůžek. Obcí protéká Podvinecký potok a Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 2 015 2 017 2 022 2 027 - - -
   přechodně bydlící 160 160 160 160 - - -
   celkem 2 175 2 177 2 182 2 187 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 015 2 017 2 022 2 027 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kryry je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Vroutek OK-SK-LN.004 vodovodem OK-SK-LN.004.3 z rozvodné sítě obce Vroutek s VDJ Vroutek – 1 x 150 m3 (371,5 / 375,5 m n. m.), která je zásobovaná z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před obcí Kryry je osazen redukční ventil s výstupním tlakem 0,35 MPa. Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobováno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. V ul. Jarní Zahrada připravuje obec studii na prodloužení vodovodu PE DN 80 v délce cca 140 m. Dále se připravuje prodloužení vodovodu v ul. Nová – PE DN 80 v délce cca 180 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 209 1 211 1 214 2 027 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kryry má jednotnou kanalizační síť K-LN004-J.C ukončenou ČOV Kryry s odtokem vyčištěné vody do vodoteče Blšanka. Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV Kryry, od 25 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách vyvážených na ČOV Podbořany a od 15 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace.

   ČOV Kryry je mechanicko – biologická čistírna odpadních vod umístěná na pravém břehu Blšanky, čistící odpadní vody z obou částí obce. Na pravém břehu je jednotná kanalizace, vody jsou částečně přečerpávány na ČOV. Na levém břehu Blšanky jsou 3 ČS, které přečerpávají odpadní vody ze splaškové kanalizace na ČOV.
   Hrubé předčištění se sestává z mechanického předčištění tvořeného hrubými ručně stíranými česlemi a lapákem písku. Odpadní vody jsou do biologického stupně čerpány pomocí čerpací stanice. Biologický stupeň tvoří dva nezávislé oxidační příkopy, aktivační směs je odváděna do dosazovacích nádrží. Vyčištěná odpadní voda natéká přes měrný objekt do Blšanky. Přebytečný kal je gravitačně zahušťován ve 3 laminátových kalojemech a následně odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Žatec.
   Způsob stabilizace kalu je aerobní. Produkce stabilizovaného kalu je 1669,0 m3/rok, 16,69 t/rok.
   Projektové parametry:
   Projektovaná ČOV pro 1500 EO
   Průměrný přítok Qd = 465 m3/den
   BSK5         90 kg O2/den

   Výkonové parametry rok 2002:                 m3/r l/s
   Skutečný přítok                         227 6597,22
   Skutečný počet napojených EO                1143

   Skutečné hodnoty znečištění                 mg/l
   BSK5     110,0
   CHSK                 189,0
   NL          122,0
   N-NH4           31,0
   Pc         4,8

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2007.
   v kvalitě     mg/l „p“
   BSK5         28,0    
   CHSK         56,0            
   NL         28,0

   Majitelem ČOV a kanalizace je SVS a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   V roce 2002 byla provedena rekonstrukce ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec zpracovává studii na dostavbu kanalizace v ul. Jarní Zahrada – jedná se o cca 45 m gravitační splaškové kanalizace DN 250, čerpací stanice a výtlak dl. cca 105 m s přečerpáním do sousední ulice. Dále se připravuje splašková kanalizace v ul. Nová – DN 250 dl. cca 180 m. Stávající kanalizace a ČOV jsou ve vyhovujícím stavu. Stávající septiky a bezodtokové jímky budou přepojeny na kanalizační systém.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Kryry PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Kryry - 5.května PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Kryry - Zahradní PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Kryry - Malá Strana PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Kryry - Vodní PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Kryry - Hluboká cesta PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Kryry ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  477,0 954,0 1 431,0

  Mapa