Krásný Dvůr - CZ042.3507.4210.0228.07 - stav 2004

 1. Obec

  Krásný Dvůr

  Číslo obce PRVKUK 0228
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0228
  Kód obce 566306
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0228.07 Zlovědice 07389 73890
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zlovědice leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 260,00 – 290,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel se 3 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Leska. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Do roku 2015 se předpokládá úbytek trvale bydlících obyvatel cca. o 1/3. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 31 28 25 22 - - -
   přechodně bydlící 12 13 16 20 - - -
   celkem 43 41 41 42 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zlovědice nemá vodovod. Zásobování vodou je domovními studnami. Vydatnost studní je dostatečná. Kvalita není pravidelně kontrolována.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Při stávající kvalitě pitné vody v domovních studních a jejich vydatnosti navrhujeme i nadále obec zásobovat individuálně domovními studnami. Záměr obce Krásny Dvůr je vybudovat vodovod pro veřejnou potřebu, který bude napojen na skupinový vodovod Podbořany v obci Vysoké Třebušice. Tuto stavbu navrhujeme realizovat po roce 2016.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Zlovědice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Zlovědice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 468,0 468,0

  Mapa