Krásný Dvůr - CZ042.3507.4210.0228.06 - stav 2004

 1. Obec

  Krásný Dvůr

  Číslo obce PRVKUK 0228
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0228
  Kód obce 566306
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0228.06 Vysoké Třebušice 07388 73881
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vysoké Třebušice leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 270,00 – 300,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Leska. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 49 49 49 50 - - -
   přechodně bydlící 10 10 10 10 - - -
   celkem 59 59 59 60 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   31 33 36 41 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vysoké Třebušice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Podbořany OKSKLN.007 vodovodem OK-SK-LN.007.3 z rozvodné sítě obce Podbořany, která je zásobována z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před obcí je osazen redukční ventil. Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobeno 63 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 37 % je zásobeno pitnou vodou z domovních studní. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na rostoucí zemědělskou a průmyslovou výrobu v obci navrhujeme rozšíření vodovodní sítě. Doporučujeme tuto stavbu realizovat v průběhu let 2003 - 2004. Stávající vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vysoké Třebušice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Vysoké Třebušice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Krásný Dvůr ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 438,0 438,0

  Mapa