Krásný Dvůr - CZ042.3507.4210.0228.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Krásný Dvůr

  Číslo obce PRVKUK 0228
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0228
  Kód obce 566306
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0228.04 Chrašťany 07385 73857
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chrašťany leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 345,00 – 360,00 m n. m. Obec náleží do povodí řeky Ohře. V katastrálním území obce v extravilánu se nachází I. ochranné pásmo vodního zdroje Krásný Dvůr pramen. V obci nejsou pracovní příležitosti.  

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 52 56 54 41 40 40
   přechodně bydlící 12 14 4 4 4 4
   celkem 64 70 58 45 44 44
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   52 56 63 29 30 32
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chrašťany je zásobována vodou vodovodem OK-SK-LN.006.4 z VDJ Krásný Dvůr. Ten je zásobován ze skupinového vodovodu Krásný Dvůr OK-SK-LN.006 z VDJ Podbořany, který je zásobován z oblastního přivaděče vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Většina trvale bydlících obyvatel je napojeno na vodovod pro veřejnou potřebu. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
   .

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chrašťany nemá kanalizační síť, 100% trvale bydlících obyvatel odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Podbořany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s malým počtem trvale žijících obyvatel. 

   Při splnění určitých podmínek je případně možné akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat  výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory