Krásný Dvůr - CZ042.3507.4210.0228.04 - stav 2004

 1. Obec

  Krásný Dvůr

  Číslo obce PRVKUK 0228
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0228
  Kód obce 566306
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0228.04 Chrašťany 07385 73857
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chrašťany leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 345,00 – 360,00 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel s 6 rekreačními objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel do roku 2015. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 52 56 63 70 - - -
   přechodně bydlící 12 14 18 22 - - -
   celkem 64 70 81 92 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   52 56 63 70 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chrášťany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Krásný Dvůr OKSKLN.006, vodovodem OK-SK-LN.006.4 z rozvodné sítě obce Krásný Dvůr. 100 % trvale bydlících obyvatel je napojeno na vodovod pro veřejnou potřebu. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
   .

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LN 006/1 VDJ.LN 006/1 Krásný Dvůr 150 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chrášťany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Chrášťany není investičně a provozně výhodné do roku 2015 budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. S přihlédnutím k příznivé poloze obce Chrášťany v blízkosti obce Krásný Dvůr s vhodnými sklonovými poměry doporučujeme po roce 2016 vybudovat kanalizační síť napojenou na kanalizační systém obce Krásný Dvůr.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 746,0 4 746,0

  Mapa