Krásný Dvůr - CZ042.3507.4210.0228.03 - stav 2004

 1. Obec

  Krásný Dvůr

  Číslo obce PRVKUK 0228
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0228
  Kód obce 566306
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0228.03 Chotěbudice 07384 73849
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chotěbudice leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 290,00 – 295,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel se 3 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Dubá II. Obec náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný pokles trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.
   VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
   Obec Chotěbudice nemá vodovod, zásobování vodou je z domovních studní. Kvalita i vydatnost těchto studní je dostatečná.

   Obec Krásný Dvůr má záměr napojit se na skupinový vodovod Krásný Dvůr OKSKLN.006. Napojení by se provedlo prodloužením zásobního řadu z Chrášťan podél silnice. Navrhujeme tuto stavbu realizovat po roce 2016.

   Vzhledem k dobré kvalitě pitné vody a dostačující vydatnosti domovních studní navrhujeme i nadále obec Chotěbudice zásobovat pitnou vodou individuálně domovními studnami.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 27 26 24 23 - - -
   přechodně bydlící 15 16 18 20 - - -
   celkem 42 42 42 43 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chotěbudice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Chotěbudice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 620,0 620,0

  Mapa