Krásný Dvůr - CZ042.3507.4210.0228.02 - stav 2004

 1. Obec

  Krásný Dvůr

  Číslo obce PRVKUK 0228
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0228
  Kód obce 566306
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0228.02 Brody 07383 73831
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Brody leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 325,00 – 350,00 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel s 16 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Leska. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Do roku 2015 se předpokládá nárůst obyvatelstva o 20 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 82 86 93 100 - - -
   přechodně bydlící 50 52 56 60 - - -
   celkem 132 138 149 160 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   62 66 73 81 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Brody je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Krásný Dvůr OK-SK-LN.006, vodovodem OK-SK-LN.006.3 z rozvodné sítě obce Krásný Dvůr, ze které se čerpá do obce Brody. Na vodovod pro veřejnou potřebu je napojeno 76 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 24 % je zásobováno vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Brody nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od 50 % se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Brody není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 000,0 1 000,0

  Mapa