Huntířov - CZ042.3502.4202.0021.04 - stav 2017

 1. Obec

  Huntířov

  Číslo obce PRVKUK 0021
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0021
  Kód obce 562521
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0021.04 Stará Oleška 04955 49557
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Huntířov – Stará Oleška leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 255,00 – 270,00 m n.m. v CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Jedná se o obec do 160 trvale žijících obyvatel se 175 rekreačními objekty a 700 lůžky v ubytovacích zařízeních. Zástavba je částečně rozptýlená podél místní komunikace a potoka Olešničky, bydlení individuální. Na katastru obce se nachází Olešský rybník a rybník Malá Oleška se třemi kempy, které jsou využívány pro rekreaci. V letních měsících se zde výrazně zvětšuje počet návštěvníků – 1400 osob. V obci je umístěn Ústav sociální péče pro mládež – 85 osob. V katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 154 154 154 155 - - -
   přechodně bydlící 550 554 562 570 - - -
   celkem 704 708 716 725 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 147 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Stará Oleška je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní. Vlastní lokální vodovody mají Ústav sociální péče a kempy u rekreačních rybníků. Lokální zásobování rekreačních objektů lze považovat za dostačující. Potíže v zásobování pitnou vodou v chatové zástavbě na jihovýchodním okraji rybníka Stará Oleška jsou způsobeny tím, že místní vodovod nemá žádnou akumulaci.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V letech 2017 - 2020 je uvažováno s vybudováním vodovodu a vodojemu pro místní část Stará Oleška obce Huntířov. Vodojem s automatickou tlakovou stanicí bude zásoben z nově realizovaného vrtu, jehož kvalita a vydatnost pro zásobování místní části byla již ověřena hydrogeologickým posouzením. Voda z vrtu bude čerpána výtlačným řádem z PEHD 90 x 8,2 mm v délce 0,6 km do vodojemu s ATS o kapacitě 2 x 60 m3. Z vodojemu bude Stará Oleška zásobena pitnou vodou vodovodním řadem PE PN16 DN 40, 50 a 63 mm v celkové délce 2,32 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav M-DC.034 VDJ Stará Oleška PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Staré Olešce není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny od 75% obyvatel do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice - 11 km a 25% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče.
   Velká rekreační zařízení řeší likvidaci odpadních vod na vlastních ČOV. Společnou lokální ČOV má autokemp „Česká brána“ a Ústav soc. péče, vlastní ČOV má také středisko ústecké Armaturky.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.
   V územním plánu obce je uvažováno s vybudováním centrální ČOV pro 500 EO a splaškové kanalizace DN 300 dl. 1,3 km pro rekreační zařízení s možností výhledově přečerpávat splaškové vody i ze středu obce-výstavba stok DN 300 dl. 1,0 km a ČSOV s výtlakem 700 m. Doba realizace po roce 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 145,0 11 937,0 14 082,0

  Mapa