Huntířov - CZ042.3502.4202.0021.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Huntířov

  Číslo obce PRVKUK 0021
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0021
  Kód obce 562521
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0021.04 Stará Oleška 04955 49557
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Huntířov – Stará Oleška leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 255,00 – 270,00 m n.m. v CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Zástavba je částečně rozptýlená podél místní komunikace a potoka Olešničky, bydlení individuální. Na katastru obce se nachází Olešský rybník a rybník Malá Oleška se třemi kempy, které jsou využívány pro rekreaci. V letních měsících se zde výrazně zvětšuje počet návštěvníků. V obci je umístěn Ústav sociální péče pro mládež. V katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 154 154 123 154 159 164
   přechodně bydlící 550 554 513 540 551 560
   celkem 704 708 636 694 710 724
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 480 595
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

    V letech 2017 - 2020 byl vybudován vodovod a vodojem pro místní část Stará Oleška obce Huntířov. Vodojem s automatickou tlakovou stanicí je zásoben z nově realizovaného vrtu, jehož kvalita a vydatnost pro zásobování místní části byla již ověřena hydrogeologickým posouzením. Voda z vrtu je čerpána výtlačným řádem z PEHD 90 x 8,2 mm v délce 0,6 km do vodojemu s ATS o kapacitě 2 x 60 m3. Z vodojemu je Stará Oleška zásobena pitnou vodou vodovodním řadem PE PN 16 DN 40, 50 a 63 mm v celkové délce 2,32 km.

   Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Huntířov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní systém místní části Stará Oleška se v budoucnu nebude měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Stará Oleška VDJ Stará Oleška 120 2 x 60 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Stará Oleška ZD Stará Oleška PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Staré Olešce není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny od 75% obyvatel do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice - 11 km a 25% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče.
   Velká rekreační zařízení řeší likvidaci odpadních vod na vlastních ČOV. Společnou lokální ČOV má autokemp „Česká brána“ a Ústav soc. péče, vlastní ČOV má také středisko ústecké Armaturky.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je zpracována studie pro výstavbu kanalizace a ČOV 700 EO, která bude sloužit pro části obce Huntířov, Stará Oleška a Huntířov- Františkův Vrch. Výstavba kanalizace je navržena po etapách. I.etapa DN 300 dl. 2,0 km, II.etapa DN 300 dl. 2,0 km + ČSOV s výtlačným řadem DN 150 dl. 150 m. Realizace výstavby se předpokládá po roce 2030.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  11 318,0 21 381,0 32 699,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín OZP/15419/2015/Pis Revitalizace PBP Bynoveckého potoka
  18. 2. 2015