Krásný Dvůr - CZ042.3507.4210.0228.01 - stav 2004

 1. Obec

  Krásný Dvůr

  Číslo obce PRVKUK 0228
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0228
  Kód obce 566306
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0228.01 Krásný Dvůr 07386 73865
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Krásný Dvůr leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 280,00 – 305,00 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel s 29 rekreačními objekty s ubytovacími zařízeními o celkové kapacitě 100 lůžek. Obcí protéká potok Leska. Obec náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Krásný Dvůr. Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva cca 10 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 454 464 482 500 - - -
   přechodně bydlící 190 187 183 180 - - -
   celkem 644 651 665 680 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   454 464 482 500 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Krásný Dvůr je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Krásný Dvůr OKSKLN.006 vodovodem OK-SK-LN.006.2 z VDJ Podbořany – 2 x 1500 m3 (393,00 / 397,50 m n. m.), který je zásobován z oblastního přivaděče vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobováno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je převážně bez větších provozních problémů. Část postavená v akci Z s častými poruchami. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LN 006/1 Krásný Dvůr PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krásný Dvůr KR1 ZD.LN 006/1 Krásný dvůr-odstaveno PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   454 464 482 500 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Krásný Dvůr má splaškovou kanalizační síť K-LN.007-S.C ukončenou ČOV Krásný Dvůr. 100 % obyvatel vypouští odpadní vody do této kanalizace. ČOV je mechanicko – biologická čistírna typu MČOV typu VHS (II a III), je navržena pro čištění odpadních vod pro obce Krásný Dvůr a Chrašťany. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do potoka Leska.
   Stávající kanalizační systém tvoří gravitační splašková kanalizace, která je před ČOV zakončena čerpací stanicí pro přečerpání odpadních vod.
   ČOV se sestává ze dvou paralelně osazených jednotek VHS velikosti III/k a II/k. Kalové hospodářství je tvořeno kalovým silem velikosti 2 x 50 m3 a kalovým polem velikosti 4,7 x 9,4 m. Vyčištěné odpadní vody jsou zaústěny do potoka Leska.
   Způsob stabilizace kalu je aerobní. Produkce stabilizovaného kalu je 481,0 m3/rok, 4,81 t/rok. Kal je odvážen na ČOV Podbořany a následně na ČOV Žatec k dalšímu zpracování.

   Projektové parametry:
   projektovaná pro cca 401 EO
   Průměrný roční přítok Qr                    26 200 m3/rok
                                   m3/d l/s
   Průměrný přítok Qd                        71,8    0,83

   Výkonové parametry rok 2002:                m3/r l/s
   Skutečný přítok                         21 591    0,685
   Skutečný počet napojených EO                98

   Skutečné hodnoty znečištění                    mg/
   BSK5     99,0
   CHSK                 184,0
   NL          79,0
   N-NH4          16,0
   Pc         4,2

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004.
   v kvalitě     mg/l „p“
   BSK5         30,0    
   CHSK         80,0            
   NL         30,0
   Občasné hydraulické přetížení ČOV v důsledku vypouštění místního koupaliště na ČOV a tím dochází ke zkresleným hodnotám skutečného průtoku.

   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační systém a ČOV Krásný Dvůr jsou bez provozních problémů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Krásný Dvůr PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Krásný Dvůr PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4,0 0,0 4,0

  Mapa