Krásný Dvůr - CZ042.3507.4210.0228.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Krásný Dvůr

  Číslo obce PRVKUK 0228
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0228
  Kód obce 566306
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0228.01 Krásný Dvůr 07386 73865
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Krásný Dvůr leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 280,00 – 305,00 m n. m. Obcí protéká potok Leska. Obec náleží do povodí řeky Ohře a zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Krásný Dvůr. Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva cca 10 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 454 464 463 422 410 403
   přechodně bydlící 190 187 48 56 46 40
   celkem 644 651 511 478 456 443
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   454 464 482 442 430 423
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Krásný Dvůr je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Krásný Dvůr OK-SK-LN.006 vodovodem OK-SK-LN.006.2 z VDJ Podbořany – 2 x 1500 m3 (393,00 / 397,50 m n. m.), který je zásobován z oblastního přivaděče vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobována většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LN 006/1 VDJ.LN 006/1 Krásný Dvůr - mimo provoz 150 150 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.LN 006/1 Krásný Dvůr PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krásný Dvůr KR1 ZD.LN 006/1 Krásný dvůr - odstaveno PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   454 464 482 478 456 443
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Krásný Dvůr má vybudovanou jednotnou kanalizační síť K-LN.007-S.C ukončenou ČOV. Potrubí je z kameninových a PVC trub v profilech DN 200 až DN 400 v délce 4 km. Gravitační kanalizace přivádí odpadní vody do ČSOV Krásný Dvůr, odkud jsou čerpány výtlačným řadem PE DN150 v dl. 0,24 km na ČOV Krásný Dvůr.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100 % obyvatel.

   Majitelem kanalizace a ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   ČOV Krásný Dvůr je mechanicko – biologická čistírna s aerobní stabilizací kalu. Kapacita je 72 m3/den. ČOV navržena na 525 EO, BSK5  31,5 kg/den.

   ČOV se sestává ze dvou paralelně osazených jednotek VHS velikosti III/k a II/k. Kalové hospodářství je tvořeno kalovým silem a kalovým polem. Kal je odvážen na ČOV Podbořany a následně na ČOV Žatec k dalšímu zpracování. Vyčištěné odpadní vody jsou zaústěny do potoka Leska.      


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační systém a ČOV Krásný Dvůr jsou bez provozních problémů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 007/1/K Krásný Dvůr PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 007/1 Krásný Dvůr PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Krásný Dvůr ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory