Blšany - CZ042.3507.4210.0227.06 - stav 2004

 1. Obec

  Blšany

  Číslo obce PRVKUK 0227
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0227
  Kód obce 566021
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0227.06 Stachov 00579 5797
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Stachov leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 300,00 – 320,00 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel s 8 rekreačními objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 35 36 39 42 - - -
   přechodně bydlící 24 24 24 24 - - -
   celkem 59 60 63 66 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   29 30 32 35 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Stachov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Blšany OK-M-LN.010 vodovodem OK-M-LN.010.2 z VDJ Blšany – 1 x 150 m3 (339,70 / 343,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z přívodního řadu DN 300 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Na vodovod je připojeno 83 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zbylých 17 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno pitnou vodou z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhujeme postupně do roku 2005 připojit všechny objekty v obci na vodovod pro veřejnou potřebu PE DN 50 – 350 m a PE DN 50 – 45 m. Stávající vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Stachov nemá kanalizační síť, odpadní vody od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole a od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Stachov není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 170,0 1 170,0

  Mapa