Blšany - CZ042.3507.4210.0227.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Blšany

  Číslo obce PRVKUK 0227
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0227
  Kód obce 566021
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0227.04 Siřem 08265 82651
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Siřem leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 270,00 – 300,00 m n. m. Obcí protéká potok Blšanka. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a do Přírodního parku Džbán. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 91 91 96 92 88 86
   přechodně bydlící 54 54 0 0 0 0
   celkem 145 145 96 92 88 86
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   89 89 89 86 86 86
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Siřem je zásobována pitnou vodou z VDJ Siřem – 1 x 30 m3 (295,00 / 297,00 m n. m.), který je zásobován ze skupinového vodovodu Pšov OK-SK-LN.011 vodovodem OK-SK-LN.011.4 z VDJ Pšov – 2 x 150 m3 (354,80 / 358,80 m n.m.), do kterého přitéká voda z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobována většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Stávající vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
   .

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LN 012/1 VDJ.LN 012/1 Siřem 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.LN 012/1 ZD.LN 012/1 Siřem PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Siřem nemá kanalizační síť, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce  Siřem není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2030 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

   Dle územního plánu je navržena výstavba  splaškové kanalizace a ČOV s odpadem zaústěným do Blšanky. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory