Blšany - CZ042.3507.4210.0227.04 - stav 2004

 1. Obec

  Blšany

  Číslo obce PRVKUK 0227
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0227
  Kód obce 566021
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0227.04 Siřem 08265 82651
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Siřem leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 270,00 – 300,00 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel s 18 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Blšanka. Území obce náleží do povodí řeky Ohře, I. ochranného pásma vodního zdroje Siřem a do Přírodního parku Džbán. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 91 91 91 91 - - -
   přechodně bydlící 54 54 54 54 - - -
   celkem 145 145 145 145 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   89 89 89 89 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Siřem je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Siřem M-LN.012. Zdrojem vody je prameniště Siřem, které zásobuje VDJ Siřem – 1 x 30 m3 (295,00 / 297,00 m n. m.). Tento zdroj má malou vydatnost, převážně v letních měsících nepostačuje potřebám obce. Kvalita vody v tomto zdroji je také nedostačující, hlavním ukazatelem který překračuje hodnoty pro pitnou vodu dané vyhl. 376/2000 Sb. jsou dusičnany. Velmi problematické je i dodržovat stanovené předpisy v ochranném pásmu kolem tohoto zdroje, neboť zhruba třetinou zasahuje do intravilánu obce a další velkou částí do oblasti chmelnic, které jsou intenzivně zemědělsky obdělávány. Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobováno 98 % trvale bydlících obyvatel, zbylá 2 % jsou zásobovány individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2005 navrhujeme vybudovat náhradní zdroj IV-LN.012 pro obec Siřem, kterým bude voda přivedena ze skupinového vodovodu Pšov. Tento skupinový vodovod OKSKLN.011 bude zásobován pitnou vodou z oblastního přivaděče Karlovy Vary. Délka přívodního řadu PE DN 80 bude 3,3 km. Voda ze stávajícího zdroje bude odvedena potrubím PE DN 40 do obecní požární nádrže v Siřemi. Stávající vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
   .

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LN 012/1 VDJ.LN 012/1 Siřem 30 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.LN 012/1 ZD.LN 012/1 Siřem PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Siřem nemá kanalizační síť, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu je navrženo vybudovat soustavnou síť splaškové kanalizace zakončenou ČOV na pravém břehu Blšanky mimo ochranné pásmo studny obecního vodovodu.
   Ale s ohledem na velikost obce Siřem není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 999,0 999,0

  Mapa