Blšany - CZ042.3507.4210.0227.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Blšany

  Číslo obce PRVKUK 0227
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0227
  Kód obce 566021
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0227.03 Malá Černoc 09006 90069
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malá Černoc leží na úpatí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 295,00 -  330,00 m n. m. Obcí protéká Černocký, Vlkovský a bezejmenný potok. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a do Přírodního parku Džbán. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 115 114 121 116 111 109
   přechodně bydlící 127 127 10 11 11 11
   celkem 242 241 131 127 122 120
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   114 114 114 127 122 120
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malá Černoc je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Blšany OK-SK-LN.010 vodovodem OK-SK-LN.010.4 z VDJ Blšany – 1 x 150 m3 (339,70 / 343,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Do části obce je voda čerpána z ČS Malá Černoc. Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobována většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LN 010/1 Malá Černoc PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.LN 010/2 Velká Černoc PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Malá Černoc nemá kanalizační síť, odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce  Malá Černoc není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2030 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

   Dle územního plánu je navržena výstavba  splaškové kanalizace a ČOV s odpadem zaústěným do Černockého potoka. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory