Blšany - CZ042.3507.4210.0227.03 - stav 2004

 1. Obec

  Blšany

  Číslo obce PRVKUK 0227
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0227
  Kód obce 566021
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0227.03 Malá Černoc 09006 90069
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malá Černoc leží na úpatí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 295,00   330,00 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel s 39 rekreačními objekty. Obcí protéká Černocký, Vlkovský a bezejmenný potok. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a do Přírodního parku Džbán. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 115 114 114 114 - - -
   přechodně bydlící 127 127 127 127 - - -
   celkem 242 241 241 241 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   114 114 114 114 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malá Černoc je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Blšany OK-M-LN.010 vodovodem OK-M-LN.010.4 z VDJ Bšany – 1 x 150 m3 (339,70 / 343,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z přívodního řadu DN 300 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Do části obce je voda čerpána z ČS Malá Černoc. Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobováno 99 % trvale bydlících obyvatel zbylé 1 % je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je obec Blšany a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LN 010/1 Malá Černoc PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.LN 010/2 Velká Černoc PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Malá Černoc nemá kanalizační síť, odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Malá Černoc není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 735,0 1 735,0

  Mapa