Blšany - CZ042.3507.4210.0227.02 - stav 2004

 1. Obec

  Blšany

  Číslo obce PRVKUK 0227
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0227
  Kód obce 566021
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0227.02 Liběšovice 08264 82643
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Liběšovice leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 260,00 – 280,00 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel s 34 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Blšanka. Území obce náleží do povodí řeky Ohře a Přírodního parku Džbán. Předpokládá se mírný úbytek počtu obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 156 154 151 149 - - -
   přechodně bydlící 102 102 102 102 - - -
   celkem 258 256 253 251 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   156 154 151 149 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Liběšovice je možno zásobovat vodou ze skupinového vodovodu Pšov OK-SK-LN.011 vodovodem OK-SK-LN.011.4 z VDJ Pšov – 2 x 150 m3 (354,80 / 358,80 m n.m.), do kterého přitéká voda z přívodního řadu DN 300 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Z VDJ Pšov je dále veden vodovodní přivaděč do VDJ Libořice – 100 m3 (339,7 / 343,0 m n. m.) pro Libořice a Liběšovice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   V současné době je zásobování odpojeno od skupinového vodovodu a obec využívá soukromého vodního zdroje v Libořicích (Blažek), který je posilován jímáním z obecního vodního zdroje jihozápadně od Liběšovic v lokalitě „Na pláni“. Majitelem a provozovatelem zařízení je Obec Libořice. Z hygienického hlediska není tento stav ideální. Představuje zvýšené nebezpečí kontaminace vody škodlivými látkami. Vodovodem je zásobováno 100 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na zajištění kvality pitné vody navrhujeme zásobovat obec Liběšovice pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pšov zásobovaného z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Liběšovice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Liběšovice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Liběšovice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 210,0 1 210,0

  Mapa