Blšany - CZ042.3507.4210.0227.01 - stav 2017

 1. Obec

  Blšany

  Číslo obce PRVKUK 0227
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0227
  Kód obce 566021
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0227.01 Blšany 00578 5789
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Blšany leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250,00  300,00 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel s 32 rekreačními objekty a s ubytovacím zařízením o kapacitě 60 lůžek. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 389 391 395 400 - - -
   přechodně bydlící 96 96 96 96 - - -
   celkem 485 487 491 496 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   381 383 387 392 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Blšany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Blšany OK-M-LN.010 vodovodem OK-M-LN.010.1 z VDJ Bšany – 1 x 150 m3 (339,70 / 343,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z přívodního řadu DN 300 vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobováno 98 % trvale bydlících obyvatel. Zbylé 2 % jsou zásobována individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LN 010/1 Blšany PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Blšany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Blšanech je uvažováno po roce 2017 o zřízení tlakové kanalizace DN 50 v délce 3,4 km a DN 80 v délce 0,66 km s domovními čerpacími šachtami u každého produkčního místa. Splaškové vody budou čištěny na centrální biologické ČOV s denitrifikací, nitrifikací o kapacitě 700 EO, situované ve východní části města, nad hranicí zátopy Q100. ČOV bude doplněna o jímku na dovážené splaškové vody z dalších místních částí města. Odtok z ČOV bude zaústěn do Blšanky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Blšany PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČSOV 1 Blšany PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČSOV 2 Blšany PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 585,0 3 585,0

  Mapa