Blšany - CZ042.3507.4210.0227.01 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Blšany

  Číslo obce PRVKUK 0227
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0227
  Kód obce 566021
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0227.01 Blšany 00578 5789
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Blšany leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250,00  300,00 m n. m. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 389 391 407 391 377 367
   přechodně bydlící 96 96 41 48 48 48
   celkem 485 487 448 439 425 415
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   381 383 387 439 425 415
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Blšany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Blšany OK-SK-LN.010 vodovodem OK-SK-LN.010.1 z VDJ Blšany – 1 x 150 m3 (339,70 / 343,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem pro veřejnou potřebu je zásobována většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Blšany předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LN 010/1 Blšany 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 415
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Blšany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Blšanech je navrhována nová splašková tlaková kanalizace. Potrubí bude z trub PE DN 50 a DN 80 celkové délce cca 3,8 km s domovními čerpacími šachtami u každého produkčního místa. Součástí kanalizační sítě budou dvě čerpací stanice, které budou podchycovat stávající splaškové kanalizační řady v Družstevní a Lipové ulici ( Q=1,5 l/s, H=70 m ).

   Kanalizace bude zakončena v ČOV Blšany. Je navržena mechanicko biologická ČOV s denitrifikací a nitrifikací a s aerobní stabilizací kalu s kapacitou 65 m3/d, navržena na 700 EO.  Je řešena jako monoblok ve dvoulinkovém uspořádání skládající se z denitrifikačních nádrží, nitrifikačních nádrží, dosazovacích nádrží a uskladňovací nádrže kalu.  Přebytečný stabilizovaný kal bude odvážen k další likvidaci. ČOV je doplněna o dvojici jímek na svážené splaškové vody z dalších místních částí města. Odtok z ČOV bude zaústěn do Blšanky.

   Na kanalizaci a ČOV bude napojeno 100% obyvatel.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Blšany 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Návrh ČSOV 1 Blšany 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Návrh ČSOV 2 Blšany 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 584,0 32 316,0 38 900,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory