Blatno - CZ042.3507.4210.0226.02 - stav 2004

 1. Obec

  Blatno

  Číslo obce PRVKUK 0226
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0226
  Kód obce 566004
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0226.02 Malměřice 00544 5444
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malměřice leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 395,00  405,00 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel s 9 rekreačními objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva cca 10 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 97 98 101 105 - - -
   přechodně bydlící 30 32 36 40 - - -
   celkem 127 130 137 145 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   97 98 101 105 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malměřice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 vodovodem OK-SK-LN.002.6 z VDJ Blatno – 2 x 100 m3 (451,70 / 455,00 m n. m.), do kterého se voda čerpá z VDJ Malměřice - Veselka – 2 x 150 m3 (411,80 / 415,50 m n. m.) čerpací stanicí ČS Malměřice. Vodojem a čerpací stanice jsou zásobovány vodou z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobováno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění nouzového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LN 002/5 Blatno PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LN 002/4 Malměřice - Veselka PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Malměřice není vybudovaná soustavná kanalizační síť, splaškové odpadní vody od 80 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Podbořany a 20 % obyvatel své bezodtokové jímky vyváží na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Malměřice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Do roku 2015 musí být bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Podbořany a po roce 2016 navrhujeme jejich postupnou rekonstrukci. U nové výstavby musí být vždy vybudována domovní mikročistírna.

   .

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 120,0 3 120,0

  Mapa