Blatno - CZ042.3507.4210.0226.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Blatno

  Číslo obce PRVKUK 0226
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0226
  Kód obce 566004
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0226.02 Malměřice 00544 5444
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Malměřice leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 395,00  405,00 m n. m. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Nárůst počtu obyvatel se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 97 98 91 101 96 94
   přechodně bydlící 30 32 26 30 44 55
   celkem 127 130 117 131 140 149
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   97 98 101 87 101 112
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malměřice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OK-SK-LN.002 vodovodem OK-SK-LN.002.6 z VDJ Blatno – 2 x 100 m3 (451,70 / 455,00 m n. m.), do kterého se voda čerpá z VDJ Malměřice - Veselka – 2 x 150 m3 (411,80 / 415,50 m n. m.) čerpací stanicí ČS Malměřice. Vodojem a čerpací stanice jsou zásobovány vodou z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Vodovodem je zásobována většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění nouzového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LN 002/5 Blatno PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Malměřice není vybudovaná soustavná kanalizační síť. Odpadní vody od 96 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Jesenice, 4% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren se vsakováním. 

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s malým počtem trvale žijících obyvatel. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory