Blatno - CZ042.3507.4210.0226.01 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Blatno

  Číslo obce PRVKUK 0226
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0226
  Kód obce 566004
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0226.01 Blatno 00543 5436
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Blatno leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 405,00 – 425,00 m n. m. Obcí protéká Tisový potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 456 466 427 395 438 469
   přechodně bydlící 110 112 67 78 82 85
   celkem 566 578 494 473 520 554
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   2 99 271 355 409 452
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Blatno je zásobována vodovodním přivaděčem OK-SK-LN.002.7 z obce Malměřice z VDJ Blatno, který je zásobován z VDJ Malměřice  Veselka, který je zásobován vodou z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Majitelem vodárenského zařízení je obec Blatno a majetek provozují  jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění nouzového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Blatno není vybudovaná soustavná kanalizační síť. Odpadní vody od 89 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Jesenice. 7% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do dešťové kanalizace, 2%  do domovních mikročistíren s odtokem do povrchových vod a 2%  do domovních mikročistíren se vsakováním. 

   Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

   V souladu s územním plánem je navržena výstavba splaškové kanalizace a ČOV Blatno s odpadem zaústěným do Tisového potoka. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh IK-LN.055 ČOV Blatno 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory