Blatno - CZ042.3507.4210.0226.01 - stav 2004

 1. Obec

  Blatno

  Číslo obce PRVKUK 0226
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0226
  Kód obce 566004
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0226.01 Blatno 00543 5436
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Blatno leží na úpatí Rakovnické pahorkatiny. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 405,00 – 425,00 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel s 37 rekreačními objekty a ubytovacím zařízením o kapacitě 25 lůžek. Obcí protéká Tisový potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva cca 10 %. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 456 466 483 500 - - -
   přechodně bydlící 110 112 116 120 - - -
   celkem 566 578 599 620 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 99 271 490 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Blatno je položen pouze vodovodní přivaděč od Malměřic OK-SK-LN.002.7 a je ukončen na severním okraji obce, rozvody po obci zatím nejsou provedeny. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní. Kvalita vody v domovních studních neodpovídá vyhl. 376/2000 sb. v ukazatelích stanovujících limit pro obsah železa. Vydatnost těchto studní není v suchých obdobích dostatečná.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec Blatno navrhujeme zásobovat pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lubenec OKSKLN.002 vodovodem IV-LN.002 připojeným na již stávající přívodní řad OKSKLN.002.7. Zdrojem vody bude stávající VDJ Blatno – 2 x 100 m3 (451,70 / 455,00 m n. m.), do kterého se voda čerpá z VDJ Malměřice – Veselka – 2 x 150 m3 (411,80 / 415,50 m n. m.). Vodojem a čerpací stanice jsou zásobovány vodou z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Navrhujeme rozvodnou síť PVC DN 80 – 4373 m v obci Blatno dokončit v roce 2007.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění nouzového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Blatno není vybudovaná soustavná kanalizační síť, splaškové vody od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Žatec a 79,3 % obyvatel bezodtokové jímky vyváží na pole. Od 0,7 % obyvatel jsou odpadní vody čištěny v domovní mikročistírně s následným vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Blatno navrhujeme i nadále individuální likvidaci odpadních vod. Obec Blatno zpracovává projekt na vybudování soustavné kanalizační sítě s ČOV, který navrhujeme realizovat až po roce 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Blatno PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 8 803,0 8 803,0

  Mapa