Želenice - CZ042.3508.4209.0225.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Želenice

  Číslo obce PRVKUK 0225
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0225
  Kód obce 567426
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0225.02 Liběšice 19592 195928
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Liběšice leží na úpatí Českého středohoří v údolí řeky Bíliny. Svým územím zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Bílina -stupeň II.B. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 –210 m n. m. Obcí protéká Liběšický potok a vodoteč Bílina. Obec náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 122 113 145 139 133 130
   přechodně bydlící 0 0 10 10 10 10
   celkem 122 113 155 149 143 140
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   122 113 99 149 143 140
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Liběšice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Liběšice OP-M-MO.007. Zdrojem vody je řad DN 500 Vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Liběšice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   67 63 55 100 96 128
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Liběšice má jednotnou kanalizační síť K-MO.013.2-J.C zakončenou ČOV.  Potrubí je z PVC trub v profilech DN 200 a DN 300 v celkové délce cca 2,5 km. Gravitační kanalizační síť  je svedená do ČS Liběšice a odtud jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem PVC DN150 dl. 0,8 km a následně vedeny gravitační stokou DN 300 v dl. 0,3 km, zaústěnou do kanalizační sítě obce Želenice. Odpadní vody z obce Liběšice jsou likvidovány na ČOV Želenice.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 99% obyvatel, 1 % trvale bydlících obyvatel má septiky s odtokem do vodoteče.
   Vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 septiky přepojit na kanalizaci a ČOV.

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 013/2 Liběšice u Mostu PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 091,0 0,0 3 091,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory