Želenice - CZ042.3508.4209.0225.02 - stav 2004

 1. Obec

  Želenice

  Číslo obce PRVKUK 0225
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0225
  Kód obce 567426
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0225.02 Liběšice 19592 195928
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Liběšice leží na úpatí Českého středohoří v údolí řeky Bíliny. Svým územím zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Bílina -stupeň II.B. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 –210 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a 12 rekreačních objektů. Obcí protéká Liběšický potok a vodoteč Bílina. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 122 113 99 85 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 122 113 99 85 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   122 113 99 85 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Liběšice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Liběšice OP-M-MO.007. Zdrojem vody je řad DN 600 Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   67 63 55 47 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Liběšice má jednotnou kanalizační síť K-MO.013.2-J.C, kterou odtékají odpadní vody od 55 % trvale bydlících obyvatel na ČSOV, kde se přečerpávají do kanalizačního systému obce Želenice ukončeného ČOV Želenice. Odpadní vody od 35 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do kanalizace a 10% obyvatel má septiky s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 septiky přepojit na ČSOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Liběšice u Mostu PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  117,0 32,0 149,0

  Mapa