Huntířov - CZ042.3502.4202.0021.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Huntířov

  Číslo obce PRVKUK 0021
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0021
  Kód obce 562521
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0021.03 Nová Oleška 04954 49549
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Huntířov – Nová Oleška leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 234,00 – 250,00 m n.m. Zástavba je částečně rozptýlená podél místní komunikace a místního potoka, bydlení individuální. Severním okrajem obce protéká Bynovecký potok, který náleží do povodí Labe a na katastru obce se dále nacházejí dva menší rybníky a Studený rybník, který je využíván pro rekreaci. Obec leží v CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída a v katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. Rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 84 87 92 101 108 113
   přechodně bydlící 96 96 26 30 30 30
   celkem 180 183 118 131 138 143
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   80 83 89 131 138 143
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Nová Oleška je zásobena z místního vodovodu Nová Oleška (M-DC.034). Zdrojem vody je vrt (0,34 l/s), odkud je voda čerpána do vodojemu 15 m3. Vodovod je v majetku a správě obce. Na vodovod je napojeno 95% trvale bydlících obyvatel i rekreantů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S rozšiřováním vodovodní sítě se v současné době neuvažuje.
   V územním plánu obce je uvažováno s výhledovou výstavbou vodovodu (po roce 2025) napojením na vodovod Huntířov Stará Oleška potrubím DN 100-150 dl. 1 km a vybudováním vodojemu 2x 100 m3 společného pro Novou i Starou Olešku.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.DC 034/1 NOVÁ OLEŠKA PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 034/1 VDJ-NOVÁ OLEŠKA 15 15 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 034/1 ZDROJ NOVÁ OLEŠKA PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Nové Olešce není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny 80% obyvatel do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice - 12 km a 20% obyvatel má septik s přepadem do vodoteče.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Likvidaci odpadních vod s ohledem na malý počet stálých obyvatel a značný počet rekreačních objektů se navrhuje řešit individuelně. Předpokládá se likvidování splaškových vod hlavně v domovních mikročistírnách nebo bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Děčín a v septicích s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 856,0 0,0 2 856,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín OZP/15419/2015/Pis Revitalizace PBP Bynoveckého potoka
  18. 2. 2015