Želenice - CZ042.3508.4209.0225.01 - stav 2004

 1. Obec

  Želenice

  Číslo obce PRVKUK 0225
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0225
  Kód obce 567426
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0225.01 Želenice 19593 195936
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Želenice leží na úpatí Českého středohoří v údolí řeky Bíliny. Svým územím zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Bílina – stupeň II.B. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 230 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a 12 rekreačních objektů. Obcí protéká řeka Bílina. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 271 316 393 470 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 271 316 393 470 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   245 289 366 447 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Želenice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Braňany OPSKMO.006 vodovodem OP-SK-MO.006.1. Zdrojem vody řad DN 600 Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 006/1 CS.MO 006/1 Želenice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   206 241 300 357 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Želenice má jednotnou kanalizační síť K-MO.013.1-J.C zakončenou ČOV Želenice, která likviduje odpadní vody od 76 % trvale bydlících obyvatel, 23 % trvale bydlících obyvatel má septiky s odtokem do vodoteče.
   Jednotný kanalizační systém obce je tvořen rozvětveným páteřním kanalizačním sběračem „A“ zakončeným ČOV. Na tento sběrač jsou napojeny hlavní rozvětvené sběrače „B“ a „C“. Na gravitační sběrač „C“ jsou v horní části obce napojeny větve „C1“ a „C2“. Výtlačný sběrač „B“ převádí splaškové vody přes řeku Bílinu. Z čerpací stanice, která čerpá odpadní vody z obce Liběšice, jsou přivedeny splaškové vody výtlačným řadem do sběrače „B“. Ve střední části obce je na sběrač „B“ napojena větev „B1“. Před napojením sběrače „A“ na ČOV je odlehčovací komora.
   Čistírna je určena k čištění odpadních vod z obce Želenice a Liběšice. Jedná se o komunální odpadní vody přiváděné na ČOV jednotnou kanalizací. Obec Liběšice používá k převedení splašků čerpací stanici, která čerpá odpadní vody do kanalizačního systému v obci Želenice. Z důvodu špatných terénních poměrů a přechodu přes řeku Bílinu je ve spodní části obce Želenice další čerpací stanice odpadních vod. Potencionální znečišťovatel je Autobazar Liběšice.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 22.11.2001 pod č.j.: Vod 231-2/01/Tk/J-2233/1437
   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   N anorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   100
   -
   15
   -
   22
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 31.12.2011.

   ČOV je mechanicko - biologická na principu nízko zatěžované aktivace s částečnou nebo úplnou stabilizací kalu. Základem je ocelová nádrž rozdělená nornými stěnami na aktivační a dosazovací prostor. Jedná se o výrobek VHS Ústí nad Labem typu MČOV II/k. Objem aktivačního prostoru je 67.0 m3, objem dosazovacího prostoru je 14.6 m3. Odpadní voda přitéká do aktivačního prostoru středem nádrže, která je provzdušňována provzdušňovacím zařízením typu Kessener. Kessener slouží jednak k provzdušňování odpadní vody v aktivační nádrži, ale také s pomocí dělících stěn a jimi vytvořené komunikační štěrbiny k určení směru pohybu odpadní vody. V této části nádrže dochází pomocí aktivovaného kalu k odbourávání jejího znečištění. Odpadní voda pokračuje přes komunikační štěrbinu a otvory v dělící stěně do dosazovacího prostoru, kde se oddělí aktivovaný kal a vyčištěná voda odtéká přes přepadové hrany do odtoku z ČOV. Sedimentovaný kal z dosazovacího prostoru je přisáván pohybem vody zpět do aktivačního prostoru, čímž se udržuje potřebná koncentrace aktivovaného kalu. Při vyšší koncentraci aktivovaného kalu se přebytečný kal odčerpá.
   Způsob likvidace kalu – odvoz na ČOV Most. Roční produkce stabilizovaného kalu je 285 m3 (1.2825 t sušiny/rok). Recipientem je řeka Bílina.

   Projektované parametry:
   Počet EO    =400
   Qroční            =21 900m3/r    
   Qdenní        =60    m3/d
   Q        =0,7    l/s
   BSK5    prům.    =24    kg/den

   Výkonové parametry:
               přítok            odtok
   Počet EO    =92
   Qroční            =8 647    m3/r    
   Qdenní        =23,69    m3/d
   Q        =0,274    l/s
   BSK5    prům.    =209    mg/l    7,4mg/l
   BSK5        =1,81    t/rok    0,06t/rok
   CHSK prům.    =445    mg/l    44mg/l
   CHSK        =3,85    t/rok    0,38t/rok
   NL prům.    =132    mg/l    10,6mg/l
   NL        =1,14    t/rok    0,09t/rok

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 septiky přepojit na ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Braňany PRVK/2020
  ČOV Stav Želenice u Mostu PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Želenice u Mostu PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Želenice u hřiště PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Braňany ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Želenice u Mostu ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  14,0 0,0 14,0

  Mapa