Želenice - CZ042.3508.4209.0225.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Želenice

  Číslo obce PRVKUK 0225
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0225
  Kód obce 567426
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0225.01 Želenice 19593 195936
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Želenice leží na úpatí Českého středohoří v údolí řeky Bíliny. Svým územím zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Bílina – stupeň II.B. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 230 m n. m. Obcí protéká řeka Bílina. Obec náleží do povodí Ohře. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 271 316 322 472 525 563
   přechodně bydlící 0 0 51 60 60 60
   celkem 271 316 373 532 585 623
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   245 289 366 336 449 551
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Želenice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Braňany OP-SK-MO.006 vodovodem OP-SK-MO.006.1. Zdrojem vody řad DN 500 Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 006/1 CS.MO 006/1 Želenice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   206 241 300 309 344 560
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Želenice má jednotnou kanalizační síť K-MO.013.1-J.C zakončenou ČOV. V malé části obce je kanalizace oddílná. Potrubí je z PVC trub v profilech DN 200 až DN 400 v celkové délce cca 2,9 km. Menší část území ( jižní část obce na pravém břehu Bíliny ) je svedená do ČS Želenice a odtud čerpána výtlakem PVC DN150 dl. 0,3 km do gravitačního kanalizačního sběrače před ČOV na levém břehu Bíliny. Stejně tak jsou do sběrače před ČOV pomocí ČS Želenice-u hřiště přečerpávány odpadní vody z území podél levého břehu Bíliny. Do gravitační kanalizační sítě v jižní části obce jsou přivedeny také odpadní vody z obce Liběšice.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 99% obyvatel, 1 % trvale bydlících obyvatel má septiky s odtokem do vodoteče.
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Kanalizace je zakončena v ČOV Želenice. Kapacita je 60 m3/den. ČOV navržena na 400 EO, BSK5  24 kg/den. ČOV je mechanicko - biologická na principu nízko-zatěžované aktivace.  Způsob likvidace kalu – odvoz na ČOV Most.  Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Bíliny.

   Kapacita ČOV Želenice se v současné době blíží projektované kapacitě.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 septiky přepojit na kanalizaci a ČOV. Připojování dalších obyvatel na kanalizační síť je podmíněno intenzifikací stávající ČOV Želenice, která je v současné době na hranici své kapacity.

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu.  Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá.   Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.MO 013/1/K Želenice u Mostu PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 013/1 Želenice u Mostu PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Želenice u hřiště PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Želenice u Mostu ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce COV.MO 013/1/K Želenice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 9 332,0 9 332,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory