Volevčice - CZ042.3508.4209.0224.01 - stav 2004

 1. Obec

  Volevčice

  Číslo obce PRVKUK 0224
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0224
  Kód obce 546437
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0224.01 Volevčice 12523 125237
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Volevčice leží v na úpatí Českého středohoří v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 - 230 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a 2 rekreačních objektů. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 94 100 110 120 - - -
   přechodně bydlící 5 4 3 2 - - -
   celkem 99 104 113 122 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   94 100 110 120 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Volevčice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bečov OPSKMO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.12. Zdrojem vody je řad DN 600 Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.MO 002/1 VDJ.MO 002/1 Volavka 2x250m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Volevčice nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 85 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole a od 15 % jsou předčištěny v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby bude nutné do roku 2015 zajistit čištění odpadních vod v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a bezodtoké jímky rekonstruovány s vyvážením na ČOV Most.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Volevčice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 815,0 2 815,0

  Mapa