Skršín - CZ042.3508.4209.0223.03 - stav 2004

 1. Obec

  Skršín

  Číslo obce PRVKUK 0223
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0223
  Kód obce 567361
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0223.03 Chrámce 14869 148695
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chrámce leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří. Zástavba je souvislá tvořená rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 355 – 380 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a 61 rekreačních objektů. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 50 48 45 43 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 50 48 45 43 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   50 48 45 43 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chrámce je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bečov OPSKMO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.11. Zdrojem vody je VDJ Chrámce – 1 x 100 m3 (403,90 / 405,40 m n. m.), do kterého se voda čerpá z VDJ Skršín. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna uvažovat s rekonstrukcí řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.MO 002/8 VDJ Chrámce - VDJ.MO 002/8 1x100m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chrámce nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 budou stávající bezodtoké jímky rekonstruovány s vyvážením na ČOV Most.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 110,0 2 110,0

  Mapa