Skršín - CZ042.3508.4209.0223.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Skršín

  Číslo obce PRVKUK 0223
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4209.0223
  Kód obce 567361
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  892 (4209)
  Most

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4209.0223.03 Chrámce 14869 148695
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chrámce leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří. Zástavba je tvořena objekty podél komunikace I/15  a větvena do dvou samostatných částí na místních komunikacích v počtu 6 a 10 objektů.  Obec se rozkládá v nadmořské výšce 355 – 380 m n. m. Území obce náleží do povodí Ohře. V obci jsou pracovní příležitosti ve firmách Zámecké Sady Chrámce a české Vinařství Chrámce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 50 48 56 38 38 38
   přechodně bydlící 0 0 12 13 13 13
   celkem 50 48 68 51 51 51
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   50 48 45 51 51 51
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chrámce je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Bečov OP-SK-MO.002 vodovodem OP-SK-MO.002.11. Zdrojem vody je VDJ Chrámce – 1 x 100 m3 (403,90 / 405,40 m n. m.), do kterého se voda čerpá z VDJ Skršín. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 002/8 VDJ Chrámce - VDJ.MO 002/8 100 1x100 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 11 32 32
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chrámce nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel ( 14 objektů ) jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, přičemž 10 objektů je napojeno společnou kanalizační přípojkou na společnou jímku. 30 % trvale bydlících obyvatel ( 6 objektů ) likviduje odpadní vody ve společné MČOV.

   Objekt Zámek Chrámce likviduje odpadní vody ve vlastní kořenové čistírně ( 50EO ).


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 bude na DČOV resp. MČOV napojeno 85% obyvatel, odpadní vody od 15% trvale bydlících obyvatel budou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na pole. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

   Dle územního plánu je navržena výstavba ČOV Chrámce jako náhrada současné společné jímky pro 10 objektů v jihozápadní části obce.  Tato výstavba bude realizována do r.2021.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 200,0 1 200,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory